Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Úvodné slovo pri príležitosti Svetového dňa diabetu
TÉMA ROKA
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Bratislava
Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Doc. MUDr. Martin Zima, PhD.
Klinika vnútorného lekárstva II., NsP Nové Zámky, Nové Zámky
PharmDr. Ľubica Slobodová
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Bratislava
Manažment nealkoholovej tukovej choroby pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dáša Kmecová, PhD.
Angiocare, s. r. o., Angiologická ambulancia, Košice
Syndróm diabetickej nohy – diagnostika, prevencia a liečba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Individualizácia pacienta pri výbere vhodnej liečby sclerosis multiplex
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Pohlavné choroby na Slovensku
MUDr. Mária Martinove ml.
OLÚP, n. o., Predná Hora, FZaSP TRUNI, Trnava
Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Autoimunitné polyneuropatie
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Mgr. Ján Farkašovský
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
PharmDr. Silvia Encingerová
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
Mgr. Oliver Tlčimuka
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
Porovnanie účinnosti a bezpečnosti atorvastatínu v dávke 20 mg a 30 mg v praxi všeobecného lekára
Úvod: Dyslipidémia je významný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Jej diagnostika a liečba patria do rúk nielen špecialistov, ale najmä všeobecných praktických lekárov (VPL). Napriek existencii účinnej a bezpečnej liečby statínmi mnoho pacientov na Slovensku nedosahuje cieľové hodnoty lipidov. Cieľom práce bolo porovnať účinnosť a bezpečnosť atorvastatínu (ATST) v dávke 30 mg oproti dávke 20 mg u pacientov bez predchádzajúcej liečby statínom v praxi VPL. Metodika: Do štúdie bolo zaradených 668 pacientov nastavených na liečbu ATST 20 mg (330 pacientov), respektíve 30 mg (338 pacientov), podľa uváženia ošetrujúceho VL. Hodnoty lipidov boli stanovené na začiatku štúdie, o 3 a o 6 mesiacov. Z bezpečnostných parametrov boli sledované ALT a kreatínkináza (CK). Výsledky: Priemerné vstupné hodnoty celkového cholesterolu (TC) boli 6,56 ± 1,04 mmol/l, LDL 4,18 ± 1,02 mmol/l, HDL 1,42 ± 0,60 mmol/l, nonHDL 5,16 ± 1,06 mmol/l, triacylglycerolov (TAG) 2,00 ± 0,99 mmol/l, ALT 0,52 ± 0,44 ukat/l, CK 1,72 ± 0,84 ukat/l. Po 6 mesiacoch došlo k signifikantnému poklesu TC o 1,55 ± 0,05 mmol/l, LDL o 1,16 ± 0,04 mmol/l, nonHDL o 1,59 ± 0,04 mmol/l, TAG o 0,42 ± 0,04 mmol/l. Pacienti užívajúci ATST 30 mg dosiahli vyšší pokles TC, LDL a nonHDL oproti užívajúcim ATST 20 mg (TC: 1,64 ± 0,06 mmol/l verzus 1,46 ± 0,06 mmol/l, rozdiel 12 %; p < 0,05, LDL: 1,29 ± 0,07 mmol/l verzus 1,04 ± 0,05 mmol/l, rozdiel 24 %; p < 0,01, a nonHDL: 1,70 ± 0,07 mmol/l verzus 1,49 ± 0,06 mmol/l, rozdiel 14 %; p < 0,05). Nebol pozorovaný významný rozdiel v ALT, bol zaznamenaný mierny vzostup CK o 0,15 ± 0,04 ukat/l (p < 0,001). Záver: Pacienti liečení ATST 30 mg dosiahli o 12 % vyšší pokles TC, o 24 % vyšší pokles LDL a o 14 % vyšší pokles nonHDL oproti pacientom liečeným ATST 20 mg. Liečba ATST sa preukázala ako účinná a bezpečná, bol pozorovaný len mierny vzostup CK, nebolo však zaznamenané zvýšenie nad 3-násobok normálnej hodnoty. Liečba atorvastatínom 30 mg preto reprezentuje optimálnu dávku na využitie pre široké spektrum pacientov v praxi všeobecných praktických lekárov, nakoľko predstavuje účinnejšiu a rovnako bezpečnú alternatívu k najčastejšie používanej dávke atorvastatínu 20 mg.
Kľúčové slová: všeobecný praktický lekár, atorvastatín, cieľové hodnoty lipidov

Comparison of efficacy and safety of atorvastatin in a dosage of 20 mg and 30 mg in general practitioners’ practice
Introduction: Dyslipidemia is a major risk factor for cardiovascular diseases. Its diagnosis and treatment are not only in the hands of specialists, but especially general practitioners (GP). Despite the existence of effective and safe treatment with statins many patients in Slovakia do not reach the target lipid levels. The goal of the study was to compare the efficacy and safety of atorvastatin (ATST) at a dose of 30 mg compared with 20 mg in patients without previous statin treatment in GP practice. Methods: The study included 668 patients assigned to treatment by ATST 20 mg (330 patients) or 30 mg (338 patients), at the discretion of the treating GP. Lipids were determined at the beginning of the study and after 3 and 6 months. Alanine aminotransferase (ALT) and creatine kinase (CK) were monitored as safety markers. Results: The average input values of total cholesterol (TC) were 6.56 ± 1.04 mmol/l, LDL 4.18 ± 1.02 mmol/l, HDL 1.42 ± 0.60 mmol/l, nonHDL 5.16 ± 1.06 mmol/l, triacylglycerols (TAG) 2.00 ± 0.99 mmol/l, ALT 0.52 ± 0.44 ukat/l and CK 1.72 ± 0.84 ukat/l. After 6 months there was a significant decrease of TC 1.55 ± 0.05 mmol/l, LDL of 1.16 ± 0.04 mmol/l, nonHDL of 1.59 ± 0.04 mmol/l, the TAG 0.42 ± 0.04 mmol/l. Patients taking 30 mg ATST achieved greater decreases in TC, LDL and nonHDL compared to the patients who are taking ATST 20 mg (TC: 1.64 ± 0.06 mmol/l versus 1.46 ± 0.06 mmol/l, difference of 12 %; p < 0,05, LDL: 1.29 ± 0.07 mmol/l versus 1.04 ± 0.05 mmol/l, difference of 24 %; p < 0.01, nonHDL: 1.70 ± 0.07 mmol/l versus 1.49 ± 0.06 mmol/l, difference 14 %; p < 0.05). We observed no significant difference in ALT, there was a slight increase in CK (0.15 ± 0.04 ukat/l; p < 0.001). Conclusion: Patients treated with 30 mg ATST reached 12 % greater decrease in TC, 24 % greater decrease in LDL and a 14 % decrease nonHDL higher in patients treated with 20 mg ATST. ATST therapy has been shown to be effective and safe, it was observed only a slight increase in CK, but not recorded an increase of 3 times the normal value. Treatment with atorvastatin 30 mg is an optimal dose for wide spectrum of patients in GP practice, because it is more effective and equally safe alternative to most commonly used 20 mg dose of atorvastatin.
Key words: general practitioner, atorvastatin, target lipid values
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Srdcové zlyhávanie v roku 2016 – novinky v odporúčaniach, súčasný stav, trendy
MUC. Michal Pečík
Lekárska fakulta UK a V. interná klinika UN Bratislava
Nové pohľady na komplexný manažment pacienta s obezitou
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
II. interná klinika LF UK a UNB Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Angiologické knihy pre všeobecných praktikov Peter Gavorník: Angiológia 2 pre všeobecných praktických lekárov. Arteriológia. 1. vyd.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jana Koželuhová
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Karel Balihar
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Eva Janská
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Lucie Fremundová
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě
created by © zooom.sk s.r.o.