Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Úvodné slovo pri príležitosti Svetového dňa diabetu
TÉMA ROKA
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Bratislava
Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Doc. MUDr. Martin Zima, PhD.
Klinika vnútorného lekárstva II., NsP Nové Zámky, Nové Zámky
PharmDr. Ľubica Slobodová
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Bratislava
Manažment nealkoholovej tukovej choroby pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dáša Kmecová, PhD.
Angiocare, s. r. o., Angiologická ambulancia, Košice
Syndróm diabetickej nohy – diagnostika, prevencia a liečba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Individualizácia pacienta pri výbere vhodnej liečby sclerosis multiplex
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Pohlavné choroby na Slovensku
MUDr. Mária Martinove ml.
OLÚP, n. o., Predná Hora, FZaSP TRUNI, Trnava
Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Autoimunitné polyneuropatie
Polyneuropatie patria k najčastejším neurologickým ochoreniam a pacienti s polyneuropatiami často navštevujú ambulanciu všeobecného lekára. Polyneuropatie tvoria heterogénnu skupinu porúch periférnych nervov. Ide o difúzne alebo viacpočetné systémové postihnutie periférnych nervov, ktoré spôsobujú rôzne endogénne a exogénne vplyvy. Podľa etiológie sa delia polyneuropatie na metabolické, toxické, infekčné/zápalové, hereditárne, paraneoplastické, pri deficite vitamínov a pri malnutrícii. V posledných rokoch sa dokázala pri niektorých polyneuropatiách autoimunitná etiopatogenéza. Patria k nim akútna polyradikuloneuritída Guillain-Barré a jej varianty, chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia (CIDP), multifokálna motorická neuropatia (MMN), gluténová polyneuropatia a paraproteinemické polyneuropatie. Prognóza pacientov s autoimunitnými polyneuropatiami závisí od včasného určenia správnej diagnózy a od včasnej ordinácie adekvátnej imunoterapie. Cieľom článku je poukázať na základné klinické charakteristiky autoimunitných polyneuropatií, ktoré umožňujú ich včasnú diagnostiku a na formy imunoterapie, ktoré sú účinné v ich liečbe.
Kľúčové slová: ochorenia periférnych nervov, autoimunitné polyneuropatie, klinický obraz, diagnostika, imunoterapia

Autoimmune polyneuropathies
Polyneuropathies belong to most frequent neurologic disorders and patients with polyneuropathies are often seen in general practitioner´s out-patient care. Polyneuropathies are a heterogenous group of diffuse or multiple systemic disorders of peripheral nerves caused by various endogenous and exogenous factors. According to etiology polyneuropathies are classified as metabolic, toxic, inflammatory, hereditary, paraneoplastic, due to vitamin deficits, and malnutrition. In some polyneuropathies an autoimmune etiology was cleared in last years – acute polyradiculoneuritis Guillain-Barré and its variants, chronic inflammatory demyelinating neuropathy, multifocal motor neuropathy, gluten polyneuropathy and paraproteinaemic neuropathies. The prognosis of patients with autoimmune polyneuropathies depends on early recognition of correct diagnosis and on early application of adequate immunotherapy. The aim of the paper is to focus on the cardinal clinical characteristics of autoimmune polyneuropathies enabling their early diagnosis and to focus on the types of immunotherapy effective in their treatment.
Key words: peripheral nerve disorders, autoimmune polyneuropathies, clinical characteristics, diagnostics, immunotherapy
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Mgr. Ján Farkašovský
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
PharmDr. Silvia Encingerová
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
Mgr. Oliver Tlčimuka
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
Porovnanie účinnosti a bezpečnosti atorvastatínu v dávke 20 mg a 30 mg v praxi všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Srdcové zlyhávanie v roku 2016 – novinky v odporúčaniach, súčasný stav, trendy
MUC. Michal Pečík
Lekárska fakulta UK a V. interná klinika UN Bratislava
Nové pohľady na komplexný manažment pacienta s obezitou
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
II. interná klinika LF UK a UNB Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Angiologické knihy pre všeobecných praktikov Peter Gavorník: Angiológia 2 pre všeobecných praktických lekárov. Arteriológia. 1. vyd.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jana Koželuhová
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Karel Balihar
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Eva Janská
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Lucie Fremundová
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě
created by © zooom.sk s.r.o.