Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Úvodné slovo pri príležitosti Svetového dňa diabetu
TÉMA ROKA
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Bratislava
Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Doc. MUDr. Martin Zima, PhD.
Klinika vnútorného lekárstva II., NsP Nové Zámky, Nové Zámky
PharmDr. Ľubica Slobodová
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Bratislava
Manažment nealkoholovej tukovej choroby pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dáša Kmecová, PhD.
Angiocare, s. r. o., Angiologická ambulancia, Košice
Syndróm diabetickej nohy – diagnostika, prevencia a liečba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Individualizácia pacienta pri výbere vhodnej liečby sclerosis multiplex
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Pohlavné choroby na Slovensku
Pohlavné choroby sa v súčasnosti považujú za prevažne sexuálne prenášané choroby a infekcie (STI), ktoré významne vplývajú na zdravie populácie. Na Slovensku sa v súlade s legislatívou povinne hlási syfilis, kvapavka, lymphogranuloma venereum a ulcus molle. Samostatnú jednotku tvorí HIV/AIDS infekcia. Incidencia syfilisu a kvapavky zaznamenala za posledné dve dekády výrazný nárast, vyskytli sa aj prípady prenosu syfilisu z matky na dieťa. Lymphogranuloma venereum a ulcus molle sa vyskytujú na území Slovenska len sporadicky a vždy ako importované infekcie z endemických oblastí. Výskyt HIV/AIDS na Slovensku má pomaly narastajúci trend a prenáša sa najmä sexuálnym stykom medzi mužmi (MSM). Syfilis a kvapavka sa prenáša väčšinou heterosexuálnym stykom, aj keď vyšší výskyt je u mužov. Na Slovensku sa nehlásil spôsob sexuálneho prenosu až do roku 2016, a preto sa nedá vyčísliť podiel infekcií, ktoré sa šíria sexuálnymi kontaktmi medzi mužmi. V západnej Európe je podiel mužov praktizujúcich sex s mužmi veľmi vysoký a významne vplýva na šírenie STI. V práci sa diskutuje o trendoch výskytu STI v Európskych krajinách a porovnáva sa so Slovenskom.
Kľúčové slová: syfilis, kvapavka, lymphogranuloma venereum, ulcus molle, HIV/AIDS

Venereal diseases in Slovakia
Venerological diseases are considered to be sexually transmitted infections (STI), that weighty influence public health. In Slovakia, syphilis, gonorrhea, lymphogranuloma venereum and ulcus molle are noticed obligatory from the law. HIV/AIDS infection composes a segregate unit. Incidence of syphilis and gonorrhea weighty increased in the last two decades. However, there were also noticed some cases of mother-to child transmitted syphilis. Lymphogranuloma venereum and ulcus molle were noticed only sporadically, always as infections imported from endemic regions of the world. Incidence of HIV/AIDS is slowly increasing in Slovakia. It is transmitted mostly among men having sex with men (MSM). Syphilis and gonorrhea are mostly transmitted heterosexually; however, occurrence among men is higher. In Slovakia, the mode of sexual contact is not noticed. Therefore, the part of MSM in STI sharing cannot be evaluated. In West Europe, the part of MSM is very high and weighty influence spreading of STI. Trend of STI in European countries is discussed and compared with trend in Slovakia.
Key words: syphilis, gonorrhea, lymphogranuloma venereum, ulcus molle, HIV/AIDS
MUDr. Mária Martinove ml.
OLÚP, n. o., Predná Hora, FZaSP TRUNI, Trnava
Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Autoimunitné polyneuropatie
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Mgr. Ján Farkašovský
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
PharmDr. Silvia Encingerová
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
Mgr. Oliver Tlčimuka
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
Porovnanie účinnosti a bezpečnosti atorvastatínu v dávke 20 mg a 30 mg v praxi všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Srdcové zlyhávanie v roku 2016 – novinky v odporúčaniach, súčasný stav, trendy
MUC. Michal Pečík
Lekárska fakulta UK a V. interná klinika UN Bratislava
Nové pohľady na komplexný manažment pacienta s obezitou
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
II. interná klinika LF UK a UNB Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Angiologické knihy pre všeobecných praktikov Peter Gavorník: Angiológia 2 pre všeobecných praktických lekárov. Arteriológia. 1. vyd.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jana Koželuhová
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Karel Balihar
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Eva Janská
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Lucie Fremundová
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě
created by © zooom.sk s.r.o.