Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Úvodné slovo pri príležitosti Svetového dňa diabetu
TÉMA ROKA
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Bratislava
Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Doc. MUDr. Martin Zima, PhD.
Klinika vnútorného lekárstva II., NsP Nové Zámky, Nové Zámky
PharmDr. Ľubica Slobodová
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, Bratislava
Manažment nealkoholovej tukovej choroby pečene
Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD, angl. non-alcoholic fatty liver disease) je v súčasnosti celosvetovo považovaná za najčastejšiu chronickú chorobu pečene. Posledné metaanalýzy potvrdili 25 % celosvetovú prevalenciu NAFLD. Nealkoholová steatohepatitída (NASH, angl. non-alcoholic steatohepatitis) je považovaná za progresívnu formu NAFLD, ktorá často progreduje do vývoja cirhózy pečene a zvyšuje riziko vzniku hepatocelulárneho karcinómu pečene (HCC, angl. hepatocellular carcinoma). Choroba NAFLD/NASH je považovaná za orgánovú/pečeňovú manifestáciu metabolického syndrómu a pravdepodobne zohráva kľúčovú úlohu v patogenéze systémovej aterosklerózy. Problematika NAFLD/NASH je v súčasnosti vzhľadom na narastajúcu incidenciu, prevalenciu a závažnosť je medicínsko-ekonomických dôsledkov zaraďovaná medzi zdravotnícke priority sveta.
Kľúčové slová: nealkoholová tuková choroba pečene, nealkoholová steatohepatitída, hepatocelulárny karcinóm, metabolický syndróm, cirhóza pečene

The management of non-alcoholic fatty liver disease
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most prevalent liver disease in the world. The latest meta-analyses have confirmed a 25 percent worldwide prevalence. Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is an aggressive form of NAFLD, often progressing to liver cirrhosis and increasing the risk of developing hepatocellular carcinoma (HCC). NAFLD/NASH is viewed as the presentation of liver manifestations of the metabolic syndrome, potentially playing a key role in the pathogenesis of systemic atherosclerosis. Because of the steeply rising prevalence and incidence of NAFLD/NASH, with subsequent complex medical sequel and it`s economic burden on healthcare, this disease has become a priority to be reckoned with on the world healthcare forum.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, hepatocellular carcinoma, metabolic syndrome, liver cirrhosis
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dáša Kmecová, PhD.
Angiocare, s. r. o., Angiologická ambulancia, Košice
Syndróm diabetickej nohy – diagnostika, prevencia a liečba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Individualizácia pacienta pri výbere vhodnej liečby sclerosis multiplex
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Pohlavné choroby na Slovensku
MUDr. Mária Martinove ml.
OLÚP, n. o., Predná Hora, FZaSP TRUNI, Trnava
Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Autoimunitné polyneuropatie
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Mgr. Ján Farkašovský
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
PharmDr. Silvia Encingerová
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
Mgr. Oliver Tlčimuka
KRKA Slovensko, s. r. o., Bratislava
Porovnanie účinnosti a bezpečnosti atorvastatínu v dávke 20 mg a 30 mg v praxi všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Srdcové zlyhávanie v roku 2016 – novinky v odporúčaniach, súčasný stav, trendy
MUC. Michal Pečík
Lekárska fakulta UK a V. interná klinika UN Bratislava
Nové pohľady na komplexný manažment pacienta s obezitou
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
II. interná klinika LF UK a UNB Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Angiologické knihy pre všeobecných praktikov Peter Gavorník: Angiológia 2 pre všeobecných praktických lekárov. Arteriológia. 1. vyd.
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jana Koželuhová
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Karel Balihar
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Eva Janská
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
MUDr. Lucie Fremundová
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. Interní klinika FN a LF v Plzni
Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě
created by © zooom.sk s.r.o.