Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Pozitivní emoce a zdraví
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
Farmakoterapia zameraná na redukciu hmotnosti u obéznych nediabetikov a diabetikov 2. typu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Petr Žák
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Kardiovaskulární riziko u diabetiků a diabetiček
Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
I. interní klinika kardiologická, FN a LF Olomouc
Potrombotický syndrom – rizika vzniku, prevence a léčba
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Tomáš Ďurdík
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Osteoporóza a kvalita života
Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Špecifiká farmakoterapie insomnie v staršom veku
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Infekcia HIV − stále aktuálny problém
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Katedra preventívnej a klinickej medicíny, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, výučbová základňa SZU a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, UNB, Bratislava
XI. kongres Spoločnosti geriatrickej medicíny v Európskej únii (EUGMS)
ODBORNÉ ODPORÚčANIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Použitie magnetu u pacientov s ICD posádkami RLP/RZP
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Radoslav Roman
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.,
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Lukáš Pazourek
Ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
Dialyzační amyloidóza
MUDr. Pavel Rutar
Interní oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Úskalí diagnostiky akutní akalkulózní cholecystitidy
created by © zooom.sk s.r.o.