Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Katarína Pospíšilová
Úvodné slovo
TÉMA ROKA
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
MUDr. Ondrej Žiak
Psychiatrická nemocnice, Opava, ČR
Mgr. Lucia Slobodová
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Pohybová aktivita „na mieru“: diagnostika, edukácia a individualizovaná preskripcia cvičenia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
Anémie – liečba
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti, ARK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Novinky ve farmakoterapii bolesti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach, Katedra urgentnej medicíny LF SZU, Bratislava
Zaistenie dýchacích ciest neinvazívnym spôsobom
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Prehľad klinických a predklinických štúdií o účinkoch Chlorelly pyrenoidosa a listov mladého jačmeňa na organizmus
V súčasnosti nie sú pochybnosti o tom, že existuje úzky vzťah medzi výživou a závažnými ochoreniami, akými sú rakovina, kardiovaskulárne či neurodegeneratívne ochorenia. Výhody diéty bohatej na rastlinné zložky spočívajú v komplexnom pôsobení veľmi širokého spektra fytochemikálií. Predpokladané aditívne a synergické pôsobenie zmesi fytochemikálií pri rastlinných funkčných potravinách zodpovedá za ich pleiotropné účinky v organizme. Neustále pribúdajú štúdie, ktoré naznačujú, že flavonoidy či karotenoidy majú okrem protirakovinových aj ďalšie biologické účinky, napríklad protizápalový, neuroprotektívny, antialergický a antiagregačný, vďaka čomu by mohli zohrávať úlohu v ochrane pri viacerých typoch ochorení. Bohatými zdrojmi biologicky aktívnych látok sú tzv. zelené potraviny, napríklad Chlorella pyrenoidos aalebo listy mladého jačmeňa, ktorých konzumácia je u ľudí čoraz viac populárnejšia. Tento článok sumarizuje aktuálne vedecké poznatky o účinkoch Chlorelly pyrenoidosaa listov mladého jačmeňa v prevencii a liečbe civilizačných ochorení.
Kľúčové slová: civilizačné choroby, rastlinné funkčné potraviny, fytochemikálie, Chlorella pyrenoidosa, mladý jačmeň.

The review of clinical and preclinical studies about the effects of Chlorella pyrenoidosa and young barley leaves on organism
Currently, there is no doubt that there is a close relationship between nutrition and serious diseases such as cancer, cardiovascular and neurodegenerative diseases. The benefit of diet rich in fruits, vegetables, and whole grains is attributed to complex mixture of phytochemicals present in these whole foods. The additive and synergistic effects of phytochemicals in plant functional foods are responsible for their potent pleiotropic activities in organism. There are many studies, suggesting that flavonoids and carotenoids substances display anti-tumor and many other biological effects, e. g. anti-inflammatory, neuro-protective, anti-allergic, and anti-aggregatory, thus could play a role in the protection of several types of disease. Rich sources of biologically active substances are „green foods“ such as Chlorella pyrenoidosaor young barley leaves; their consumption in humans is becoming more popular. This article summarizes current scientific knowledge about the effects of Chlorella pyrenoidosaor young barley leaves in the prevention and treatment of diseases of civilization.
Key words: diseases of civilization, plant functional foods, phytochemicals, Chlorella pyrenoidosa, young barley.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. František Kurinec
ORL klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA, Bratislava
Súčasný pohľad na epidemiológiu nádorov hlavy a krku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ján Hencel, MSc.
Palmed s. r. o., Podolínec
Mgr. Ján Farkašovský
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
PharmDr. Silvia Encingerová
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
Mgr. Oliver Tlčimuka
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
Dosiahnutie cieľových hodnôt LDL cholesterolu efektívnejšou dávkou atorvastatínu 30 mg v praxi všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Klinická hypertenziológia v roku 2015. Nové pohľady, trendy, výsledky recentných štúdií Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti 2015, Londýn, Veľká Británia, 28. augusta – 2. septembra 2015
MEDICÍNA PRE PRAX, kongres lekárov 1. kontaktu – krátke zhrnutie 11. ročníka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ludmila Máslová
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
MUDr. Irena Martinková
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Bc. Monika Vašutová
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Bartonelóza – nemoc z kočičího škrábnutí
created by © zooom.sk s.r.o.