Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Katarína Pospíšilová
Úvodné slovo
TÉMA ROKA
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
MUDr. Ondrej Žiak
Psychiatrická nemocnice, Opava, ČR
Mgr. Lucia Slobodová
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Pohybová aktivita „na mieru“: diagnostika, edukácia a individualizovaná preskripcia cvičenia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
Anémie – liečba
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti, ARK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Novinky ve farmakoterapii bolesti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach, Katedra urgentnej medicíny LF SZU, Bratislava
Zaistenie dýchacích ciest neinvazívnym spôsobom
Zaistenie a udržanie priechodnosti dýchacích ciest v podmienkach prednemocničnej starostlivosti je základnou a nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie adekvátnej ventilácie a následnej oxygenácie. Text pojednáva o príčinách nepriechodnosti dýchacích ciest a neinvazívnych spôsoboch ich zaistenia. K nim patrí: 1) zaistenie dýchacích ciest jednoduchými manévrami – bez pomôcok, 2) zaistenie dýchacích ciest jednoduchými pomôckami (vzduchovodmi) a napokon 3) zaistenie dýchacích ciest pomocou supraglotických pomôcok. Posledný spomenutý spôsob (3) vyžaduje nielen technickú vybavenosť, ale aj patričnú zručnosť. Na potreby všeobecného lekára sú odporúčané a účinné prvé dve metódy.
Kľúčové slová: dýchacie cesty, priechodnosť, neinvazívne zaistenie, jednoduché manévre, vzduchovody.

Non-invasive way of securing airways
Managment and securing of airways in prehospital (out-of-hospital) care is an essential condition to ensure adequate ventilation and subsequent oxygenation. This article describes the causes of airway obstruction and non-invasive way of securing them. These include: 1) providing a simple airway maneuvers - without aids, 2) providing the airway with simple tools (oropharyngeal airway) and finally 3) providing a means of supraglottic airway (SGA) devices. The latter method (3) requires not only technical equipment, but also adequate skill. The first two methods (head tilt/chin lift and oropharyngeal airway) are recommended and effective for the needs of general practitioners.
Key words: airways, throughput, non-invasive airway managment, simple maneuvers, oropharyngeal airways.
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Prehľad klinických a predklinických štúdií o účinkoch Chlorelly pyrenoidosa a listov mladého jačmeňa na organizmus
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. František Kurinec
ORL klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA, Bratislava
Súčasný pohľad na epidemiológiu nádorov hlavy a krku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ján Hencel, MSc.
Palmed s. r. o., Podolínec
Mgr. Ján Farkašovský
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
PharmDr. Silvia Encingerová
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
Mgr. Oliver Tlčimuka
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
Dosiahnutie cieľových hodnôt LDL cholesterolu efektívnejšou dávkou atorvastatínu 30 mg v praxi všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Klinická hypertenziológia v roku 2015. Nové pohľady, trendy, výsledky recentných štúdií Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti 2015, Londýn, Veľká Británia, 28. augusta – 2. septembra 2015
MEDICÍNA PRE PRAX, kongres lekárov 1. kontaktu – krátke zhrnutie 11. ročníka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ludmila Máslová
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
MUDr. Irena Martinková
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Bc. Monika Vašutová
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Bartonelóza – nemoc z kočičího škrábnutí
created by © zooom.sk s.r.o.