Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Katarína Pospíšilová
Úvodné slovo
TÉMA ROKA
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
MUDr. Ondrej Žiak
Psychiatrická nemocnice, Opava, ČR
Mgr. Lucia Slobodová
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Pohybová aktivita „na mieru“: diagnostika, edukácia a individualizovaná preskripcia cvičenia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
Anémie – liečba
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti, ARK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Novinky ve farmakoterapii bolesti
V posledních letech se v oblasti farmakoterapie bolesti objevily nové účinné látky, aplikační formy látek již známých i nové kombinované preparáty. V oblasti účinných látek se ve skupině opioidů setkáváme s novou molekulou po více něž 30 letech. Novinkou je látka tapentadol, µ opioidní agonista se schopností inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v CNS. V oblasti neopioidních analgetik je novinkou na českém trhu aceclofenac – preferenční COX2 inhibitor. V oblasti léčby průlomové onkologické bolesti máme nově k dispozici transmukózní fentanyly s ultra rychlým nástupem účinku. V boji s opioidy indukovanou zácpou můžeme používat kombinovaný preparát oxycodon s naloxonem a lokalizovanou neuropatickou bolest nyní pomáhá tišit náplast s 8% capsaicinem.
Kľúčové slová: tapentadol, aceclofenac, 8 % capsaicin, léčba bolesti, trasmukózní fentanyl.

Advances in pharmacotherapy of pain
In recent years, new active substances, dosage forms of previously known agents as well as new combinations of drugs have emerged in the field of pharmacotherapy of pain. Among active substances, a new molecule in the class of opioids has been encountered after more than 30 years. The new substance is tapentadol, a µ-opioid agonist capable of norepinephrine reuptake inhibition in the CNS. In the field of nonopioid analgesics, aceclofenac – a preferential COX-2 inhibitor – has been newly introduced to the Czech market. In terms of treating cancer-related breakthrough pain, transmucosal fentanyls with an ultra-rapid onset of action have recently become available. To combat opioid-induced constipation, an agent combining oxycodone with naloxone can be used, and localized neuropathic pain can now be managed with 8% capsaicin patch.
Key words: tapentadol, aceclofenac, 8% capsaicin, pain management, transmucosal fentanyl.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach, Katedra urgentnej medicíny LF SZU, Bratislava
Zaistenie dýchacích ciest neinvazívnym spôsobom
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Prehľad klinických a predklinických štúdií o účinkoch Chlorelly pyrenoidosa a listov mladého jačmeňa na organizmus
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. František Kurinec
ORL klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA, Bratislava
Súčasný pohľad na epidemiológiu nádorov hlavy a krku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ján Hencel, MSc.
Palmed s. r. o., Podolínec
Mgr. Ján Farkašovský
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
PharmDr. Silvia Encingerová
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
Mgr. Oliver Tlčimuka
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
Dosiahnutie cieľových hodnôt LDL cholesterolu efektívnejšou dávkou atorvastatínu 30 mg v praxi všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Klinická hypertenziológia v roku 2015. Nové pohľady, trendy, výsledky recentných štúdií Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti 2015, Londýn, Veľká Británia, 28. augusta – 2. septembra 2015
MEDICÍNA PRE PRAX, kongres lekárov 1. kontaktu – krátke zhrnutie 11. ročníka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ludmila Máslová
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
MUDr. Irena Martinková
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Bc. Monika Vašutová
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Bartonelóza – nemoc z kočičího škrábnutí
created by © zooom.sk s.r.o.