Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Katarína Pospíšilová
Úvodné slovo
TÉMA ROKA
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
MUDr. Ondrej Žiak
Psychiatrická nemocnice, Opava, ČR
Mgr. Lucia Slobodová
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Pohybová aktivita „na mieru“: diagnostika, edukácia a individualizovaná preskripcia cvičenia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
Anémie – liečba
Liečba anémie závisí predovšetkým od jej vyvolávajúcej príčiny. Na dostatočnú efektivitu liečby je preto potrebná predovšetkým komplexná diferenciálna diagnostika. Článok obsahuje prehľad aktuálnych liečebných možností anémie podľa jednotlivých typov, praktické odporúčania týkajúce sa dĺžky trvania a manažmentu pacienta s anemickým syndrómom.
Kľúčové slová: anémie, liečba, manažment, železo, rekombinantný erytropoetín.

Anaemias – treatment
The treatment of anaemia depends predominantly on its underlying condition. For the sufficient effectiveness of the treatment, the complex differential diagnosis is therefore of particular importance. The article contains the review of actual treatment options of anaemia according to its kinds, practical recommendations regarding the duration of the therapy and management of the patient with anaemic syndrome.
Key words: anaemias, treatment, management, iron, recombinant erythropoetin.
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti, ARK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Novinky ve farmakoterapii bolesti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach, Katedra urgentnej medicíny LF SZU, Bratislava
Zaistenie dýchacích ciest neinvazívnym spôsobom
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Prehľad klinických a predklinických štúdií o účinkoch Chlorelly pyrenoidosa a listov mladého jačmeňa na organizmus
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. František Kurinec
ORL klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA, Bratislava
Súčasný pohľad na epidemiológiu nádorov hlavy a krku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ján Hencel, MSc.
Palmed s. r. o., Podolínec
Mgr. Ján Farkašovský
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
PharmDr. Silvia Encingerová
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
Mgr. Oliver Tlčimuka
KRKA Slovensko s.r.o., Bratislava
Dosiahnutie cieľových hodnôt LDL cholesterolu efektívnejšou dávkou atorvastatínu 30 mg v praxi všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Klinická hypertenziológia v roku 2015. Nové pohľady, trendy, výsledky recentných štúdií Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti 2015, Londýn, Veľká Británia, 28. augusta – 2. septembra 2015
MEDICÍNA PRE PRAX, kongres lekárov 1. kontaktu – krátke zhrnutie 11. ročníka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ludmila Máslová
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
MUDr. Irena Martinková
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Bc. Monika Vašutová
Protiepidemický odbor, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Bartonelóza – nemoc z kočičího škrábnutí
created by © zooom.sk s.r.o.