Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca, s. r. o., Martin
Ako sa vlastne stravovať pri hypertenzii a ischemickej chorobe srdca pri súčasnej intolerancii FODMAPs?
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Bratislava
Vyšetrenie obézneho pacienta v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Herpes zoster: závažná, ale preventabilná choroba
MUDr. Peter Kajtár
Oddelenie pľúcnych chorôb, NsP Bojnice
Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
Idiopatická pľúcna fibróza – nové možnosti liečby
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová , PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
RNDr. Ján Luha, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava
Prevencia dekubitov u imobilných pacientov – z pohľadu všeobecného praktického lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
Chronické onemocnění ledvin – role nefrologa a praktického lékaře
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP, Nové Zámky
Psychosociálne aspekty neplodnosti
INFORMÁCIE
Tlačové správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Tomáš Indra
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Plicní embolie – stále podceňovaná diagnóza v ambulantní praxi
Plicní embolie patří mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění. Přestože se jedná o onemocnění dobře známé i mezi laickou veřejností, diagnostika může být pro značně nespecifické a různorodé příznaky obtížná a plicní embolie často zůstává nerozpoznána. Akutní plicní embolie se vyznačuje vysoku mortalitou, a to zejména u neléčených pacientů. Tento článek je zaměřen na možnosti diagnostiky u hemodynamicky stabilních pacientů s podezřením na akutní plicní embolii v ambulantní praxi a dále na její léčbu a sekundární prevenci žilního tromboembolizmu v souladu se současnými doporučeními. Jsou zde také zmíněny nové možnosti léčby s využitím nových perorálních antikoagulancií.
Kľúčové slová: plicní embolie, diagnostika, léčba, nová antikoagulancia.

Pulmonary embolism – still underestimated diagnosis in outpatient practice
Pulmonary embolism is one of the most common cardiovascular diseases. Although this disease is well known even among general public, diagnosis can be really difficult for its nonspecific and heterogeneous symptoms. Acute pulmonary embolism is characterized by high mortality especially in untreated patients. This article focuses on diagnosis possibilities in stable patients with suspected pulmonary embolism in outpatient practice and on treatment and secondary prevention of venous thromboembolism according to contemporary guidelines. New possibilities of treatment using new oral anticoagulants are mentioned as well.
Key words: pulmonary embolism, diagnosis, treatment, new anticoagulants.
created by © zooom.sk s.r.o.