Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca, s. r. o., Martin
Ako sa vlastne stravovať pri hypertenzii a ischemickej chorobe srdca pri súčasnej intolerancii FODMAPs?
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Bratislava
Vyšetrenie obézneho pacienta v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Herpes zoster: závažná, ale preventabilná choroba
MUDr. Peter Kajtár
Oddelenie pľúcnych chorôb, NsP Bojnice
Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
Idiopatická pľúcna fibróza – nové možnosti liečby
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová , PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
RNDr. Ján Luha, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava
Prevencia dekubitov u imobilných pacientov – z pohľadu všeobecného praktického lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
Chronické onemocnění ledvin – role nefrologa a praktického lékaře
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP, Nové Zámky
Psychosociálne aspekty neplodnosti
Problematika neplodnosti je skutočnosťou, ktorá sa v súčasnosti dotýka mnohých párov túžiacich založiť si rodinu. Neschopnosť počať dieťa vyvoláva u zúčastnených množstvo negatívnych emócií, intrapersonálnych, ako aj interpersonálnych konfliktov, ktoré následne vplývajú na celkový psychický, zdravotný i sociálny status jednotlivcov. Mnohé páry sa stretávajú s nepríjemnými reakciami zo strany svojho okolia, čím sa u nich prehlbujú psychopatologické symptómy v zmysle depresie, úzkosti pri afinite k izolácii. Príspevok prináša prehľad reakcií, ktoré so sebou prináša fakt neplodnosti. Dôraz sa kladie na psychické prežívanie, výskyt depresívnych a anxióznych prejavov, stratégie zvládania, ako aj na vplyv interpersonálnych vzťahov a význam psychosociálnej intervencie pri zvládaní neplodnosti.
Kľúčové slová: neplodnosť, depresia, úzkosť, zvládacie stratégie, psychosociálne aspekty.

Psychosocial aspects of infertility
The problem of infertility is the fact that currently affects many couples desiring to start a family. The inability to conceive a child raises participating in the amount of negative emotions, intrapersonal, and interpersonal conflicts, which in turn affect the overall mental health and social status of individuals. Many couples are faced with unpleasant reactions on the part of its surroundings, thus they deepen psychopathological symptoms in terms of depression, anxiety in affinity for isolation. The contribution gives an overview of responses, which brings with it the fact infertility. The emphasis is on psychological survival, incidence of depressive and anxiety symptoms, coping strategies, and the impact of interpersonal relationships and the importance of psychosocial interventions in dealing with infertility.
Key words: infertility, depression, anxiety, coping strategies, psychosocial aspects.
INFORMÁCIE
Tlačové správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Tomáš Indra
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Plicní embolie – stále podceňovaná diagnóza v ambulantní praxi
created by © zooom.sk s.r.o.