Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca, s. r. o., Martin
Ako sa vlastne stravovať pri hypertenzii a ischemickej chorobe srdca pri súčasnej intolerancii FODMAPs?
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Bratislava
Vyšetrenie obézneho pacienta v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Herpes zoster: závažná, ale preventabilná choroba
MUDr. Peter Kajtár
Oddelenie pľúcnych chorôb, NsP Bojnice
Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
Idiopatická pľúcna fibróza – nové možnosti liečby
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová , PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
RNDr. Ján Luha, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava
Prevencia dekubitov u imobilných pacientov – z pohľadu všeobecného praktického lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
Chronické onemocnění ledvin – role nefrologa a praktického lékaře
Chronická onemocnění ledvin postihují skoro desetinu naší populace a stávají se nejen medicínským, ale i sociálně-ekonomickým problémem. Nejlepším opatřením, které zpomalí epidemii rozvoje pokročilých stadií onemocnění, je zavedení screeningových programů, které budou vyhledávat nemocné s již vzniklým renálním poškozením či budou identifikovat ty, kteří mají rizikové faktory pro jejich vznik (např. hypertenzi, kardiovaskulární choroby, diabetes mellitus či jiné metabolické odchylky, rizikovou medikaci apod). Nová doporučení pro vyhodnocování a léčbu chronických onemocnění ledvin se zaměřují nejen na stanovení renální funkce pomocí glomerulární filtrace a velikosti albuminurie, nově se klade důraz i na zjišťování strukturálních abnormalit renálního parenchymu a určení příčiny renálního onemocnění. Na základě metaanalýz velkých studií bylo vypracováno schéma určující riziko progrese chronického onemocnění ledvin, které doporučuje jednak frekvenci vyšetření renálních parametrů a jednak vhodnost sledování nefrologem u jednotlivých kategorií nemocných. Skupiny pacientů s nízkým rizikem progrese mohou být sledovány praktickými lékaři a v delším časovém intervalu, nejrizikovější pacienti by měli být kontrolováni minimálně čtyřikrát ročně, a to v ambulanci odborných lékařů, nefrologů.
Kľúčové slová: chronické onemocnění ledvin, albuminurie, glomerulární filtrace.

Chronic kidney disease – role of nephrologist and general practitioner
Chronic kidney disease affects nearly one tenth of the population and is becoming not only a medical, but also socioeconomic problem. The best measure taken in order to slow down the epidemic of development of advanced disease stages is the implementation of screening programmes to search for patients with a pre-existing renal injury or to identify those who have risk factors for its development (e.g. hypertension, cardiovascular disease, diabetes mellitus or other metabolic disorders, risky medications etc.). New recommendations for assessment and treatment of chronic kidney disease focus not only on the assessment of renal function by means of glomerular filtration rate and the level of albuminuria, but emphasis is also placed on determining structural abnormalities in the renal parenchyma and identifying the cause of kidney disease. Based on meta-analyses of large trials, a scheme for determining the risk of progression of chronic kidney disease has been devised that recommends both the frequency of evaluations of renal parameters and the appropriateness of being followed up by a nephrologist in individual patient categories. Groups of patients with a low risk of progression can be followed up by general practitioners and in a longer time interval; patients with the highest risk should be followed up at least four times a year by a specialist, a nephrologist.
Key words: chronic kidney disease, albuminuria, glomerular filtration rate.
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP, Nové Zámky
Psychosociálne aspekty neplodnosti
INFORMÁCIE
Tlačové správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Tomáš Indra
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Plicní embolie – stále podceňovaná diagnóza v ambulantní praxi
created by © zooom.sk s.r.o.