Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca, s. r. o., Martin
Ako sa vlastne stravovať pri hypertenzii a ischemickej chorobe srdca pri súčasnej intolerancii FODMAPs?
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Bratislava
Vyšetrenie obézneho pacienta v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Herpes zoster: závažná, ale preventabilná choroba
MUDr. Peter Kajtár
Oddelenie pľúcnych chorôb, NsP Bojnice
Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
Idiopatická pľúcna fibróza – nové možnosti liečby
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent
Ač alergická onemocnění jsou prezentována klinickými orgánovými projevy, je dnes alergie chápána jako systémové onemocnění. Alergické onemocnění se rozvíjí na podkladě četných vlivů prostředí u geneticky disponovaného jedince. Nejčastější alergická onemocnění jsou atopická dermatitida, alergická rýma a bronchiální astma. Uvedené typy alergií se často vzájemně kombinují. Atopická dermatitida a alergická rýma jsou označovány jako preastmatické stavy. Eosinofilní zánět nosní sliznice se propaguje distálně, nemocní s alergickou rýmou mají 3–4×vyšší riziko dospět k astmatu. Pro alergika je důležitá informace, že vzniklé alergické onemocnění není plně vyléčitelné, ale je dobře léčitelné.
Kľúčové slová: alergická rýma, bronchiální astma, astmatický ekvivalent.

Allergic rhinitis and allergic bronchial asthma
Although allergic diseases present with clinical organ manifestations, allergy is now recognized as a systemic condition. Allergic disease develops due to numerous environmental factors in a genetically predisposed individual. The most common allergic diseases are atopic dermatitis, allergic rhinitis, and bronchial asthma. The above-mentioned allergy types frequently combine with one another. Atopic dermatitis and allergic rhinitis are referred to as pre-asthmatic conditions. Eosinophilic rhinitis spreads distally and patients with allergic rhinitis have a 3–4-fold higher risk of developing asthma. For an allergic person it is important to know that an allergic disease that has already occurred is not completely curable, but is well treatable.
Key words: allergic rhinitis, bronchial asthma, asthmatic equivalent.
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová , PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
RNDr. Ján Luha, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava
Prevencia dekubitov u imobilných pacientov – z pohľadu všeobecného praktického lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
Chronické onemocnění ledvin – role nefrologa a praktického lékaře
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP, Nové Zámky
Psychosociálne aspekty neplodnosti
INFORMÁCIE
Tlačové správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Tomáš Indra
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Plicní embolie – stále podceňovaná diagnóza v ambulantní praxi
created by © zooom.sk s.r.o.