Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca, s. r. o., Martin
Ako sa vlastne stravovať pri hypertenzii a ischemickej chorobe srdca pri súčasnej intolerancii FODMAPs?
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Bratislava
Vyšetrenie obézneho pacienta v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Herpes zoster: závažná, ale preventabilná choroba
MUDr. Peter Kajtár
Oddelenie pľúcnych chorôb, NsP Bojnice
Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
Idiopatická pľúcna fibróza – nové možnosti liečby
Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) je fibrotizujúce pľúcne ochorenie s nepriaznivou prognózou porovnateľnou s malígnymi onkologickými ochoreniami. Na stanovenie diagnózy je nevyhnutné dokázať obraz obvyklej intersticiálnej pneumónie rádiologicky alebo histologicky. Ochorenie rýchlo alebo pomalšie progreduje, alebo sa po prechodnej stabilizácii môže akútne zhoršiť nezriedka s fatálnym koncom. Donedávna používaná liečba kortikosteroidmi a imunosupresívami sa ukázala ako neúčinná a v súčasnosti ju už nemožno odporúčať pre nezanedbateľné nežiaduce účinky. V roku 2014 boli publikované dôležité výsledky štúdií s pirfenidónom a nintedanibom, ktoré potvrdili signifikantný efekt pirfenidónu aj nintedanibu na spomalenie zhoršovania pľúcnych funkcií.
Kľúčové slová: idiopatická pľúcna fibróza, UIP, pirfenidón, nintedanib.

Idiopathic pulmonary fibrosis – emerging therapeutic options
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive lung disease with bad prognosis similar to malignant conditions. The diagnosis of IPF requires the presence of usual interstitial pneumonia pattern on high-resolution computed tomography or surgical lung biopsy. The natural history may be stable, slow or rapid progressive, or with episodes of acute worsening often with fatal end. The pharmacologic treatment with corticosteroids and immunomodulator therapy is without proven benefit and is not recommended. The new studies with pirfenidone and nintedanib showed significant reduction in lung function decline.
Key words: idiopathic pulmonary fibrosis, usual interstitial pneumonia, pirfenidone, nintedanib.
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová , PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
RNDr. Ján Luha, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava
Prevencia dekubitov u imobilných pacientov – z pohľadu všeobecného praktického lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
Chronické onemocnění ledvin – role nefrologa a praktického lékaře
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP, Nové Zámky
Psychosociálne aspekty neplodnosti
INFORMÁCIE
Tlačové správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Tomáš Indra
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Plicní embolie – stále podceňovaná diagnóza v ambulantní praxi
created by © zooom.sk s.r.o.