Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca, s. r. o., Martin
Ako sa vlastne stravovať pri hypertenzii a ischemickej chorobe srdca pri súčasnej intolerancii FODMAPs?
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava, Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, Bratislava
Vyšetrenie obézneho pacienta v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Herpes zoster: závažná, ale preventabilná choroba
Herpes zoster (HZ) je závažným prejavom perzistujúcej infekcie vírusom varicella-zoster. Prejavuje sa prevažne u dospelých, hlavným rizikovým faktorom je vek a s ním súvisiaca postupná depresia bunkovej imunity. Je logické, že najrizikovejšiu skupinu tvoria imunokompromitovaní jedinci. I keď ide vo väčšine prípadov o samolimitujúce ochorenie, u významnej časti sa priebeh komplikuje, viscerálne komplikácie môžu viesť u jedincov so závažnou imunodeficienciou k smrti pacienta. Jednou z najčastejších komplikácií významne ovplyv-ňujúcich kvalitu života je postherpetická neuralgia. Moderná medicína však mení HZ na preventabilnú chorobu. Očkovanie 50-ročných a starších významne znižuje pravdepodobnosť prekonania HZ a jeho komplikácií.
Kľúčové slová: herpes zoster, postherpetická neuralgia, populácia seniorov, očkovanie.

Herpes zoster: serious, but preventable disease
Herpes zoster (HZ) is serious expression of persistent infection with varicella-zoster virus. It demonstrates dominantly in adults. Main risk factor is age and connected consecutive depression of cellular immunity. It is logical, that most risky are patients with secondary immunodeficiency. In most cases HZ is self-limited disease, however, significant proportion of cases is accompanied with complications, among them visceral complications may be fatal. Postherpetic neuralgia is one of most common complications with significant impact on quality of life. However, modern medicine makes HZ preventable disease. Vaccination of persons 50 and more years old significantly reduces probability of HZ and its complications.
Key words: herpes zoster, post-herpetic neuralgia, senior population, vaccination.
MUDr. Peter Kajtár
Oddelenie pľúcnych chorôb, NsP Bojnice
Súčasné odporúčania na diagnostiku a liečbu komunitných pneumónií
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
Idiopatická pľúcna fibróza – nové možnosti liečby
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová , PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
RNDr. Ján Luha, CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava
Prevencia dekubitov u imobilných pacientov – z pohľadu všeobecného praktického lekára
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
Chronické onemocnění ledvin – role nefrologa a praktického lékaře
PhDr. Linda Katona
Psychiatrické oddelenie FNsP, Nové Zámky
Psychosociálne aspekty neplodnosti
INFORMÁCIE
Tlačové správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Tomáš Indra
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Plicní embolie – stále podceňovaná diagnóza v ambulantní praxi
created by © zooom.sk s.r.o.