Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
prezidentka SSUMaMK, o. z. SLS
Odporúčané postupy v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
ObezitaEDUC 2015. Projekt Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a časopisu Via Practica
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK s. r. o., Bratislava
Epidemiológia a zdravotné dôsledky obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA, Bratislava
Aktuálny pohľad imunológa na alergickú nádchu
MUDr. Veronika Suchá
Jurgos, s. r. o., Gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Mýtna, Bratislava
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Jurgos, s. r. o., Gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Mýtna, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Móricová, PhD., MPH, mim. prof.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Aktuálny pohľad na celiakiu
Celiakia je celoživotné autoimunitné ochorenie spôsobené permanentnou intoleranciou lepku, ktorý u geneticky predisponovaných jedincov poškodzuje sliznicu tenkého čreva a alteruje imunitný systém. Výskyt celiakie v populácii je pomerne vysoký, množstvo pacientov však stále zostáva nediagnostikovaných. Dôvod nedostatku údajov o frekvencii tohto ochorenia vyplýva z toho, že okrem typických gastrointestinálnych príznakov má u viac ako polovice pacientov oligosymptomatický až asymptomatický priebeh alebo polymorfný klinický obraz s výskytom extraintestinálnych prejavov. Celiakia môže byť diagnostikovaná v ktoromkoľvek veku. Včasné stanovenie diagnózy a adekvátna liečba zavedením bezlepkovej diéty často vedie k výraznému zlepšeniu kvality života pacienta, ústupu klinickej symptomatológie a zníženiu výskytu závažných komplikácií. Z tohto hľadiska je nutné zdôrazniť nevyhnutnosť spolupráce praktických lekárov, ako poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, a špecialistov-gastroenterológov v optimálnom manažmente pacienta s celiakiou.
Kľúčové slová: celiakia, gluténová enteropatia, bezlepková diéta.

Current view of celiac disease
Celiac disease is a lifelong autoimmune disorder caused by permanent intolerance to gluten, which affects the small intestine and immune system in genetically predisposed individuals. Prevalence of celiac disease is high, many of patients still remain undiagnosed. The reason for lack of data on the frequency of the disease is caused by a fact that besides typical gastroenterological symptoms, more than a half of patients present with oligosymptomatic to asymptomatic course of the disease or have polymorphic clinical symptoms with extra- intestinal manifestations. Celiac disease can by diagnosed at any age. The early diagnosis and appropriate treatment by gluten-free diet often leads to a significant improvement in the quality of life of the patient, withdrawal of clinical symptomatology and decrease in the incidence of serious complications. Considering this knowledge, the cooperation of general practitioners, as providers of the primary health care, and specialists-gastroenterologists is emphasized in optimal management of the patient suffering from celiac disease.
Key words: celiac disease, gluten enterophaty, gluten-free diet.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Helena Štrofová
Soukromá oční ambulance – Ophthos s. r. o., Praha
doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a VFN v Praze
Herpes zoster virus a oční postižení
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava
Onychomykózy – stále aktuálny problém
MUDr. René Hako
Železničná NsP, Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., Košice
MUDr. Ivana Haková
Rádiodiagnostické oddelenie NsP, Trebišov
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP, Košice
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP, Košice
Moderné metódy magnetickej rezonancie v diagnostike fibrózy a cirhózy pečene
ODPORÚčANÉ POSTUPY
Prednemocničná neodkladná starostlivosť o pacientov s neurotraumou. Odporúčaný postup Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické výzkumné centru pro střevní zánět, ISCARE I. V. F. a. s., Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK, Praha
Polymorbidní senior z pohledu gastroenterologa
created by © zooom.sk s.r.o.