Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
prezidentka SSUMaMK, o. z. SLS
Odporúčané postupy v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
ObezitaEDUC 2015. Projekt Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a časopisu Via Practica
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK s. r. o., Bratislava
Epidemiológia a zdravotné dôsledky obezity
Epidémia (až pandémia) obezity je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov súčasnosti. Paradoxne, častejším problémom ako podvýživa, je obezita dospelých. Okolo 475 miliónov dospelých trpí obezitou, dvakrát viac má nadhmotnosť, čiže okolo 1,5 miliardy dospelých osôb sa nachádza v kategórii nadhmotnosti a obezity. Problém sa čoraz viac úzko dotýka detskej a adolescentnej populácie. Obezita je chronické progresívne ochorenie zapríčinené energetickou dysbalanciou medzi príjmom a výdajom kalórií. Je charakterizované akumuláciou tuku. Vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám, ktoré kulminujú mnohopočetnými orgánovo-špecifickými patologickými komplikáciami, ktoré významne ovplyvňujú ako morbiditu, tak aj kvalitu a dĺžku života obézneho jedinca. Obezita zvyšuje riziko rozvoja chronických ochorení. Je zodpovedná za 60 % zvýšenie rizika rozvoja diabetes mellitus 2. typu, za 20 % zvýšenie rizika rozvoja artériovej hypertenzie a ischemickej choroby srdca (ICHS), za 10 až 30 % nárast rakovinových ochorení (Cit 29, obr. 1, tab. 5).
Kľúčové slová: epidemiológia obezity, ektopické tukové tkanivo, artériová hypertenzia, diabetes mellitus 2. typu, aterogénna dyslipidémia, hyperurikémia.

Epidemiology and health consequences of obesity
Epidemic (pandemic) of obesity is one of the most important global health problems today. Paradoxically frequent problem is adult obesity than malnutrition. Around 475 million adults are obese, overweight is more than twice. Around 1.5 billion adults were found in the category of overweight and obesity. The problem is becoming more closely related to child and adolescent population. Obesity is a chronic progressive disease caused by dysbalance between energy intake and expenditure of calories. It is characterized by the accumulation of fat. It leads to structural and functional changes, culminating multiple organ specific pathological complications that can significantly affect morbidity, as well as the quality and length of life of obese individuals. Obesity increases the risk of developing chronic diseases. It is responsible for 60% increased risk of diabetes mellitus type 2, the 20% increased risk of arterial hypertension and coronary heart disease, 10 to 30% increase in cancer (Ref. 29, Fig. 1, tab 5).
Key words: epidemiology of obesity, ectopic fat tissue, arterial hypertension, type 2 diabetes, atherogenic dyslipidemia, hyperuricemia.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA, Bratislava
Aktuálny pohľad imunológa na alergickú nádchu
MUDr. Veronika Suchá
Jurgos, s. r. o., Gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Mýtna, Bratislava
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Jurgos, s. r. o., Gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Mýtna, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Móricová, PhD., MPH, mim. prof.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Aktuálny pohľad na celiakiu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Helena Štrofová
Soukromá oční ambulance – Ophthos s. r. o., Praha
doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a VFN v Praze
Herpes zoster virus a oční postižení
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava
Onychomykózy – stále aktuálny problém
MUDr. René Hako
Železničná NsP, Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., Košice
MUDr. Ivana Haková
Rádiodiagnostické oddelenie NsP, Trebišov
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP, Košice
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP, Košice
Moderné metódy magnetickej rezonancie v diagnostike fibrózy a cirhózy pečene
ODPORÚčANÉ POSTUPY
Prednemocničná neodkladná starostlivosť o pacientov s neurotraumou. Odporúčaný postup Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické výzkumné centru pro střevní zánět, ISCARE I. V. F. a. s., Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK, Praha
Polymorbidní senior z pohledu gastroenterologa
created by © zooom.sk s.r.o.