Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Lipták
člen výboru SSVPL
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Adamová
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Radim Slováček
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Petr Šindler
Dětské oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
Obstipace
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Rýchla diagnostika karcinómu pľúc – aká je úloha všeobecného lekára?
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s.r.o., Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Ako včas diagnostikovať urologickú malignitu v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany
Dna – diagnostika a liečba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Hormonálna substitučná liečba, pre a proti v roku 2014
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Mykotické infekcie kože
Dermatofatózy sú mykotické infekcie vyvolané tromi rodmi húb Epidermophyton, Trichophytona Microsporum. Najčastejším vyvolávateľom dermatofytóz vo svete je Trichophyton rubrum. Nohy, medziprstia, plosky a nechty sú typickou lokalizáciou dermatofytovej infekcie. Ochorenie sa častejšie vyskytuje v Európe a USA. Prenos dermatofytov na človeka je z troch prameňov, z človeka na človeka, od zvierat a z pôdy. Dva rody dermatofytov, Trichophytona Microsporum, vyvolávajú infekciu vlasov. Alopécia je najčastejší prejav ochorenia. Lokálna terapia je indikovaná na málo rozsiahle ochorenie. Systémová terapia je určená na liečbu ťažších ochorení vrátane postihnutia kapilícia a nechtov.
Kľúčové slová: dermatofytózy, lokalizácia, terapia.

Fungal infections of the skin
The dermatophytoses are fungal infections caused by three genera of fungi, Epidermophyton, Trichophyton and Microsporum. The main causative agent of dermatophytoses is Trichophyton rubrum which is the most common worldwide. The feet – intedigital spaces, soles, and nails – are the typical location for dermatophyte infection. The disease is more common in Europe and US. Transmission of dermatophytes to human occurs via three sources, human, animal and soil. Two genera of dermatophytes, Trichophyton and Microsporum, caused tinea capitis. Alopecia is the most common presentation of this diseases. Topical antifungals are beneficial in treating localized dermatophyte infections. Systemic therapy is required to cure certain infections, including tinea capitis and unguium.
Key words: dermatophytoses, localisation, therapy.
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka časopisu Via Practica
Jubilejný 10. ročník MEDICÍNY PRE PRAX, kongresu lekárov 1. kontaktu
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Artériová hypertenzia – epidemiológia (regionálny a etnický profil) a prevencia, komplikácie, liečebné aspekty
created by © zooom.sk s.r.o.