Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Lipták
člen výboru SSVPL
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Adamová
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Radim Slováček
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Petr Šindler
Dětské oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
Obstipace
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Rýchla diagnostika karcinómu pľúc – aká je úloha všeobecného lekára?
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s.r.o., Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach
Varovné príznaky („červené zástavky“ – red flags) je termín používaný v medicíne v posledných rokoch na označenie indikátorov alebo signálov nebezpečia. Ak sa pri bežných a často nevýznamných príznakoch ako bolesť hlavy, brucha, chrbta, pri sťaženom dýchaní, tŕpnutí prstov alebo pri bežnej mdlobe vyskytnú niektoré presne definované sprievodné subjektívne alebo objektívne príznaky, treba myslieť na vážne ochorenie. Takúto kombináciu treba brať ako vážne upozornenie na hroziace nebezpečie. V texte sú diskutované varovné príznaky pri bolestiach hlavy, brucha, chrbtice, pri parestéziách, kŕčových stavoch, astme, dyspepsii, varovné príznaky psychických ochorení a zvýšeného rizika samovraždy, pri poruchách sluchu a zraku, pri náhlej synkope a skryté známky týrania.
Kľúčové slová: red flags, varovné príznaky, diagnostické riziko.

Red flags at common symptoms
Red flags is a term used in medicine in recent years to describe the indicators or signals of danger. If the common and often minor symptoms as headache, abdominal and low back pain, dyspnoe, paresthesias or syncope occure together with another well defined signs and symptoms of illness, we have to think about serious disease. Such a combination should be taken as serious warning of impeding danger. In the article are discussed red flags at headache, abdominal and low back pain, paresthesias, seizures, asthma, dyspeptic disorders, psychiatric illness, increased risk of suicide, at acoustic and visual disorders, sudden syncope and hidden signs of abuse and neglect child.
Key words: red flags, warning symptoms, diagnostic risk.
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Ako včas diagnostikovať urologickú malignitu v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany
Dna – diagnostika a liečba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Hormonálna substitučná liečba, pre a proti v roku 2014
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Mykotické infekcie kože
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka časopisu Via Practica
Jubilejný 10. ročník MEDICÍNY PRE PRAX, kongresu lekárov 1. kontaktu
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Artériová hypertenzia – epidemiológia (regionálny a etnický profil) a prevencia, komplikácie, liečebné aspekty
created by © zooom.sk s.r.o.