Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Lipták
člen výboru SSVPL
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Adamová
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Radim Slováček
Chirurgické oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Petr Šindler
Dětské oddělení Vsetínská nemocnice, a.s.
Obstipace
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Rýchla diagnostika karcinómu pľúc – aká je úloha všeobecného lekára?
Pacienti s karcinómom pľúc čakajú viac alebo menej na každom kroku ich cesty vedúcej od symptómov ochorenia k jeho liečbe. Do akej miery je čakanie pre pacienta nebezpečné, je diskutabilné. Rýchla diagnostika ochorenia je však v každom prípade preferovaná. Všeobecný lekár môže k rýchlej diagnostike prispieť hlavne včasným poznaním suspektných prípadov karcinómu pľúc. Pomocou je dobré poznanie epidemiologických údajov o karcinóme pľúc v regióne, rizikových faktorov karcinómu pľúc, príznakov a symptómov karcinómu pľúc a včasná konzultácia s pneumológom.
Kľúčové slová: karcinóm pľúc, rýchla diagnostika, obvodný lekár.

Rapid diagnostics of lung cancer – what is the role of a general practitioner?
Patients with lung cancer are waiting more or less at every step of their journey leading from symptoms to treatment. How much can the waiting be dangerous for the patient is disputable. The rapid diagnostics is in any case preferable. General practitioner can help in the rapid diagnostics mainly by prompt recognition of suspected lung cancer cases. Good knowledge of epidemiologic data about lung cancer in the region, lung cancer risk factors, signs and symptoms of lung cancer, and timely consultation of pulmonologist can be helpful.
Key words: lung cancer, rapid diagnostics, general practitioner.
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s.r.o., Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Ako včas diagnostikovať urologickú malignitu v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Klinika reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany
Dna – diagnostika a liečba
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Hormonálna substitučná liečba, pre a proti v roku 2014
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Mykotické infekcie kože
ODBORNÉ PODUJATIA
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka časopisu Via Practica
Jubilejný 10. ročník MEDICÍNY PRE PRAX, kongresu lekárov 1. kontaktu
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Artériová hypertenzia – epidemiológia (regionálny a etnický profil) a prevencia, komplikácie, liečebné aspekty
created by © zooom.sk s.r.o.