Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Vyzlečte sa, prosím!
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA, Bratislava
Bakteriálne imunomodulátory vo svetle nových poznatkov
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN Martin
Chronická obštrukčná choroba pľúc – súčasné pohľady
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Co nového je ve farmakoterapii žilních onemocnění
Jak v oblasti chronických, tak akutních žilních onemocnění byly v posledním období získány nové poznatky, mající dopad na péči o pacienty s těmito stavy. Ukazuje se, že výskyt chronických žilních onemocnění je globálně vysoký, jak v průmyslově rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Nejzávažnější případy s pokročilým stádiem žilního selhání jsou v populaci v přibližně dvojnásobném počtu, než se dosud soudilo. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce zůstává mezi venofarmaky preparátem s nejvyšším stupněm doporučení a je indikována i k farmakologické podpoře hojení bércových vředů, spolu s pentoxifylinem a sulodexidem. Péče o pacienty s žilním tromboembolizmem je zpracována do mezinárodně akceptovaných doporučených postupů. Vedle ACCP Guidelines je recentně k dispozici nová verze Konsenzu IUA, která lépe vyhovuje použití v klinické praxi. Nová antikoagulancia představují jednu z možností terapie a prevence s limitací u pacientů s maligními onemocněními a při graviditě. Trombolytická léčba připadá v úvahu u pacientů s trombózou v ileofemorální lokalizaci. Trombózy povrchových žil v délce větší než 5 cm jsou indikovány k antikoagulační léčbě. Aspirin je akceptován k sekundární prevenci rekurencí žilní trombózy po ukončení antikoagulační léčby nebo při vysokém riziku krvácení a může mít význam v duální prevenci žilní a arteriální trombózy.
Kľúčové slová: žilní trombóza, prevence TEN, chronická žilní nedostatečnost, varixy, bércové vředy.

News in the pharmacotherapy of venous disease
Recently, new knowledge has been gained in the field of both chronic and acute venous disease that has an impact on the care of patients with these conditions. The incidence of chronic venous disease has been shown to be globally high, in both industrialized and developing countries. The rate of the most severe cases with an advanced stage of venous failure is approximately twice as high in the population as has been assumed so far. Among venopharmaceuticals, micronized purified flavonoid fraction remains the agent with the highest degree of recommendation and is also indicated to pharmacological support of leg ulcer healing, along with pentoxifylline and sulodexide. The care of patients with venous thromboembolism is laid out in internationally accepted guidelines. In addition to the ACCP Guidelines, a new version of the IUA Consensus has recently been available that better suits the utilization in clinical practice. Novel anticoagulants represent one of the therapeutic and preventive options with a limitation in patients with malignant conditions and in pregnancy. Thrombolytic therapy can be considered in patients with thrombosis in the ileofemoral location. Thromboses of superficial veins longer than 5 cm are indicated to anticoagulant therapy. Aspirin is accepted in secondary prevention of recurrent venous thrombosis after cessation of anticoagulant therapy or in the case of a high risk of bleeding, and can be of significance in dual prevention of venous and arterial thrombosis.
Key words: venous thrombosis, prevention of TED, chronic venous insufficiency, varices, venous ulcers.
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., Interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s. r. o., Košice
Nové možnosti liečby diabetes mellitus 2. typu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Petra Gengelová
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Štilla
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
MDDr. Ján Jurkemík
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
MDDr. Ľubomír Rožič
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
Ochorenie parodontu ako prejav systémových ochorení organizmu
MUDr. Lukáš Greguš
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB, Bratislava
Herpes zoster (pásový opar) – narastajúci problém
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Univerzitná nemocnica, Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Univerzitná nemocnica, Martin
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Univerzitná nemocnica, Martin
Manažment anémie u pacientov s myelodysplastickým syndrómom
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Michal Koreň, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Neuroendokrinné nádory v ambulancii praktického lekára
MUDr. Martina Skácelová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martin Žurek, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Mimokloubní projevy revmatických chorob
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Chronická myelocytová leukémia – príklad úspešnej cielenej terapie nádorovej choroby
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľký Biel
Stanovenie vysokocitlivého CRP ako ukazovateľa kardiovaskulárneho rizika v podmienkach ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
MUDr. Pavel Kosina, Ph.D
Klinika infekčních nemocí, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
RNDr. Irena Hanovcová, CSc.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Očkování u rizikových skupin pacientů v ordinaci praktického lékaře pro dospělé
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Nová paradigma v liečbe stabilnej koronárnej choroby srdca. Optimalizácia liečby akútnych koronárnych syndrómov a kardiovaskulárnej prevencie
created by © zooom.sk s.r.o.