Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Riešenie primárnej zdravotnej starostlivosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Letní průjmy
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Synkopy u starých ľudí – špecifické aspekty a kontroverzie
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Jan Šoupal
3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Účinnost a bezpečnost linagliptinu – význam pro klinickou praxi
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adherence a možnosti jejího ovlivnění
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia
MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika
Oční symptomy alergika a jejich léčba
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Predoperačné vyšetrenie už aj v ambulancii všeobecného lekára
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezident SSUMaMK
Správa z jubilejného V. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Komentár k odporúčaniam ACC/AHA (ACC/AHA Guidelines on the Treatment of Blood Cholesterol)
created by © zooom.sk s.r.o.