Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Autizmus nie je detská diagnóza, je to celoživotné postihnutie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Účelná farmakoterapie jaterních chorob v běžné praxi
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Ružomberok
Bezpečnosť liečby statínmi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Polypragmázie – neblahý fenomén nejen v gerontopsychiatrii
MUDr. Markéta Svobodová
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
MUDr. Michalis Palos
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
Diagnostika a léčba červeného oka
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Mgr. Monika Vincúrová
B&B company, s. r. o., Prievidza
doc. MUDr. Viera Švihrová, Csc.
Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Martin
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Odbor epidemiológie, RÚVZ, Trenčín
Význam informačných kampaní pre rozšírenie vedomostí o kliešťovej encefalitíde
Úvod:Za ostatných 15 rokov je na Slovensku zaznamenaný stúpajúci trend ochorenia na kliešťovú encefalitídu. Cieľom práce bolo zistiť, aká je úroveň vedomostí o kliešťoch a o špecifickej a nešpecifickej prevencii ochorenia v kraji s najvyšším výskytom kliešťovej encefalitídy. V Trenčíne sa v roku 2011 uskutočnila informačná kampaň zameraná na mýty o kliešťoch a možnosti prevencie. Porovnané boli vedomosti respondentov z okresu Trenčín s respondentmi z okresu Prievidza. Metódy:Súbor respondentov tvorili pacienti všeobecných lekárov pre dospelých z okresov Trenčín a Prievidza. Použitý bol dotazník vlastnej konštrukcie, pozostávajúci z 13 vedomostných otázok. Získané údaje boli spracované metódami deskriptívnej štatistiky. Výsledky:Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 44 respondentov z okresu Trenčín a 48 z okresu Prievidza. Respondenti v oboch okresoch na väčšinu otázok odpovedali správne. Stále však pretrvávajú niektoré mýty o kliešťoch. Až 45 % všetkých respondentov je presvedčených, že kliešť na človeka skáče zo stromu. Na otázky o spôsobe odstránenia kliešťa správne odpovedalo viac respondentov z okresu Prievidza. V okrese Trenčín mali lepšie vedomosti o spôsobe prenosu ochorenia a o možnostiach nešpecifickej prevencie, rozdiely boli štatisticky signifikantné. Respondenti v okrese Trenčín mali však horšie vedomosti o vhodnom oblečení do prírody. V okrese Prievidza až 47,9 % respondentov uviedlo, že kliešťovou encefalitídou sa nedá nakaziť konzumáciou nepasterizovaného mlieka. Respondenti v oboch okresoch preukázali dobré vedomosti o očkovaní. Záver:Vedomosti respondentov v oboch okresoch boli na podobnej úrovni, hoci kampaň prebehla iba v okrese Trenčín. Ukázali však, že ľudia stále veria niektorým mýtom o kliešťoch. Je preto žiaduce pokračovať v takýchto aktivitách a opakovane vhodnou formou informovať laickú verejnosť o závažných ochoreniach a možnostiach ich prevencie.
Kľúčové slová: kliešťová encefalitída, informačná kampaň, vedomosti, prevencia.

The importance of information campaigns for expansion knowledge of tick-borne encephalitis
Introduction:There has been an increasing trend of the disease tick-borne encephalitis over the past 15 years in Slovak Republic. The purpose of the thesis is to find out what is the level of knowledge of ticks and specific and non-specific disease prevention in the region with highest occurrence of tick-borne encephalitis. There has been an information campaign run in Trenčín in 2011 focused on myths about ticks and tick-borne diseases. We have compared knowledge of the respondents from the Trenčín District and the Prievidza District. Methodology: The group for research has been comprised of patients of the general practitioner for adults in the Trenčín District and in the Prievidza District. We used a questionnaire of our own design, consisting of 13 knowledge-based questions. We have used methods of descriptive statistics for processing of gained results. Results:Forty-four respondents from the Trenčín District and forty-eight respondents from the Prievidza District took part in the questionnaire research. Respondents in both districts answered the majority of questions right. Despite that there are still some myths prevailing when speaking about ticks. 45 % of respondents are convinced that a tick jumps from a tree. More right answers were from respondents from the Prievidza district regarding questions about how to remove tick. Respondens from the Trenčín District have better knowledge about disease transmission and about non-specific prevention. The differences were statistically significant. However, respondents in the Trenčín District have less knowledge of proper clothing when going to nature. 47.9 % of the respondents in the Prievidza District said that you cannot become infected with tick-borne encephalitis by consuming unpasteurized milk. Respondents in both districts have good knowledge of vaccination. Conclusions:Knowledge of the respondents in both of the districts is on similar level, although the campaign has been run only in the Trenčín District. However, results showed that people still believe in some myths about ticks. Hence, it is still necessary to make public aware of serious diseases and their prevention.
Key words: tick-borne encephalitis, information campaign, knowledge, prevention.
POD LUPOU
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
Kompetencie všeobecného lekárstva – neverending story?
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 2.
created by © zooom.sk s.r.o.