Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Autizmus nie je detská diagnóza, je to celoživotné postihnutie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Účelná farmakoterapie jaterních chorob v běžné praxi
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Ružomberok
Bezpečnosť liečby statínmi
Pacienti užívajúci statíny majú pomerne veľké reziduálne riziko nepriaznivých účinkov. Jedným z možných vysvetlení tohto javu je veľká heterogenita odpovede na ich podanie v bežnej populácii. Statínová myopatia, ktorá sa prejavuje ako myalgia, myozitída a ako najťažší prejav rabdomyolýza, je najčastejší nepriaznivý klinický prejav statínov. Jej prevencia, respektíve liečba, je v znížení dávkovania, vo vyhýbaní sa neužitočnej polyfarmakoterapie, vo vyhýbaní sa súčasnej liečbe liekmi, ktoré majú identickú metabolickú cestu odbúravania. Jediným účinným prostriedkom je ukončenie liečby tam, kde je prítomná závažnejšia klinická symptomatológia i hepatálna či iná (ktorá je však veľmi zriedkavá). Klinicky významné lieky, ktoré interferujú s liečbou statínmi, sú fibráty, kalciové antagonisty, makrolidové antibiotiká, azolové antimykotiká, ale i grapefruitová šťava. Úplne nedávno US FDA vydala varovanie, že statíny môžu zvyšovať riziko diabetu a môžu zhoršovať glykemickú kontrolu u diabetikov, ale zatiaľ statínmi možno pokračovať u týchto pacientov v liečbe, ak sa starostlivo zváži riziko/benefit ich dlhodobého podávania.
Kľúčové slová: statíny, nepriaznivé účinky, bezpečná liečba.

Safety treatment with statins
A large amount of residual risk remains in patients treated with statins. One possible explanation of that adverse effects may be the heterogeneity of statin responsiveness within the human population. Statin myopathy manifested as myalgia, myositis and rhabdomyolysis is most frequent clinical adverse effect. The prevention involves the reduction of statin dose, avoiding polytherapy with drugs involved in the same metabolic pathway. Currently only effective treatment is discontinuation of statin use in patients affected by clinical sympthomatology. Clinicaly important drug that interact with statins are fibrates, calcium antagonists, macrolide antibiotics, azole antifugal drugs, grapefruit juice. Statins now cary a US FDA warning that they may increase the risk of diabetes mellitus and may worsen glycemic control, but until further studies are done, statins should continue to be used on a careful assessment of risk and benefit!
Key words: statins, adverse effects, safety treatment.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Polypragmázie – neblahý fenomén nejen v gerontopsychiatrii
MUDr. Markéta Svobodová
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
MUDr. Michalis Palos
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
Diagnostika a léčba červeného oka
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Mgr. Monika Vincúrová
B&B company, s. r. o., Prievidza
doc. MUDr. Viera Švihrová, Csc.
Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Martin
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Odbor epidemiológie, RÚVZ, Trenčín
Význam informačných kampaní pre rozšírenie vedomostí o kliešťovej encefalitíde
POD LUPOU
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
Kompetencie všeobecného lekárstva – neverending story?
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 2.
created by © zooom.sk s.r.o.