Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Autizmus nie je detská diagnóza, je to celoživotné postihnutie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Účelná farmakoterapie jaterních chorob v běžné praxi
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Ružomberok
Bezpečnosť liečby statínmi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Polypragmázie – neblahý fenomén nejen v gerontopsychiatrii
Farmakologická léčba ve vyšším věku má svá specifika a mezi nejčastější problematické situace u gerontopsychiatrických pacientů patří polypragmázie. U řady starších pacientů dochází k řetězení více somatických a psychických poruch, což přináší potřebu vyššího využívání farmakoterapie. Navíc ve stáří jsou nežádoucí lékové účinky a lékové interakce častější než v mladší populaci. Nejohroženější skupinou jsou právě polymorbidní starší pacienti. Dále je známa řada léčiv, která mají schopnost sekundárně psychiatrickou symptomatiku navodit v rámci svých nežádoucích účinků. Tyto stavy je potřeba aktivně vyhledávat a snažit se jim předcházet. Bezpečná a účelná farmakoterapie je jedním z důležitých indikátorů kvality zdravotní péče ve stáří.
Kľúčové slová: polypragmázie, lékové interakce, nežádoucí účinky, polymorbidita

Polypharmacy – an untortunate phenomenom not only in psychotherapy
he pharmacological treatment in old age has its specifics and the polypharmacy belongs among the most common problematic situations in gerontopsychiatric patients.A number of older patients are experiencing the chaining of the multiple somatic and psychological disorders which creates a need of greater use of pharmacotherapy. Moreover, in old age, adverse drug effects and drug interactions are more frequent than in the younger population, the most endangered group are just the polymorbidold patients. Moreover, there is known a number of drugs that have the ability to induce the secondary psychiatric symptomatology within their side effects. Such conditions need to be actively searched for and it is necessary to prevent them. The safe and effective pharmacotherapy belongs to the one of the important indicators of the quality of health care in old age.
Key words: polypharmacy, drug interactions, averse reactions, polymorbidity
MUDr. Markéta Svobodová
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
MUDr. Michalis Palos
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
Diagnostika a léčba červeného oka
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Mgr. Monika Vincúrová
B&B company, s. r. o., Prievidza
doc. MUDr. Viera Švihrová, Csc.
Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Martin
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Odbor epidemiológie, RÚVZ, Trenčín
Význam informačných kampaní pre rozšírenie vedomostí o kliešťovej encefalitíde
POD LUPOU
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
Kompetencie všeobecného lekárstva – neverending story?
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 2.
created by © zooom.sk s.r.o.