Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Autizmus nie je detská diagnóza, je to celoživotné postihnutie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Účelná farmakoterapie jaterních chorob v běžné praxi
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie
Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie sú ochorenia, výskyt ktorých má epidemický charakter. Zdá sa, že diabetes súčasne podporuje epidémiu srdcového zlyhávania. Čím ťažšia je klinická forma srdcového zlyhávania, tým vyššia je pravdepodobnosť prítomnosti diabetu. Nezávisí od toho, či ide o systolické alebo diastolické srdcové zlyhávanie. V patofyziológii srdcového zlyhávania u diabetikov sa uplatňuje myokardiálna ischémia, metabolické zmeny a diabetická kardiomyopatia. Dôležitá je i aktivácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému, najmä jej alternatívna dráha s enzýmom ACE-2. Autori sa venujú i klinickým prejavom a manažmentu ochorenia. Všímajú si úlohu prísnej či voľnej kontroly sérovej glykémie a analyzuje farmakologickú liečbu diabetu, aj vzhľadom na jej kardiovaskulárnu bezpečnosť. Výhodným liekom je metformín, možno (ak treba) použiť sulfonylureové látky, inzulín a nádejné sa t.č. ukazujú inkretíny. Výskyt SZ a diabetu (2. typu) stále stúpa a bude stúpať. Preto treba pátrať po prítomnosti diabetu v preventívnych prehliadkach, podporovať telesnú aktivitu, správnu výživu a brániť vzniku obezity, pretože prevencia je tu lepšia ako liečba.
Kľúčové slová: diabetes mellitus, srdcové zlyhávanie, diabetická kardiomyopatia, antidiabetiká.

Diabetes and heart failure
Diabetes mellitus and heart failure are nowadays both diseases having an epidemic characteristics. Diabetes seems to be an engine of heart failure development. More severe heart failure forms show more frequently the presence of diabetes. This is true for both systolic and diastolic heart failure types. In the pathophysiology of heart failure in diabetics there is an influence of myocardial ischaemia, of metabolic (lipidic and diabetic) serum changes and of diabetic cardiomyopathy. Also activation of the renin- angiotensin-aldosterone system is important: mainly the alternative pathway where enhanced activity of ACE-2 enzyme seems to be present. The authors present here dinical signs of heart failure and also the management of heart failure in diabetics. He discusses the problem of strict versus normal control of serum glycaemia, and also the pharmacological treatment of diabetes, mostly from the safety point of view. The benefitial drug is metformin, we can also use the sulphonylurea derivateves, insulin, and very promissing drugs are incretines. The occurence of type 2 diabetes and heart failure increases and will increase. It is therefore necessary to search for diabetes, to do preventive measures and support healthy way of life as the pre vention is here better than treatment.
Key words: diabetes mellitus, heart failure, diabetic cardiomyopathy, antidiabetics.
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Ružomberok
Bezpečnosť liečby statínmi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Polypragmázie – neblahý fenomén nejen v gerontopsychiatrii
MUDr. Markéta Svobodová
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
MUDr. Michalis Palos
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
Diagnostika a léčba červeného oka
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Mgr. Monika Vincúrová
B&B company, s. r. o., Prievidza
doc. MUDr. Viera Švihrová, Csc.
Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Martin
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Odbor epidemiológie, RÚVZ, Trenčín
Význam informačných kampaní pre rozšírenie vedomostí o kliešťovej encefalitíde
POD LUPOU
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
Kompetencie všeobecného lekárstva – neverending story?
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 2.
created by © zooom.sk s.r.o.