Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Autizmus nie je detská diagnóza, je to celoživotné postihnutie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Účelná farmakoterapie jaterních chorob v běžné praxi
V posledních letech se farmakoterapie jaterních chorob posouvá od symptomatických postupů k cílené léčbě. V léčbě by se měly používat postupy podložené relevantními klinickými studiemi. Tuto podmínku nesplňuje většina populárních hepatoprotektiv. V klinické praxi se krom virových hepatitid lze nejčastěji setkat s pacienty s alkoholovou jaterní chorobou, nealkoholovým ztukovatěním jater, chronickými cholestatickými nemocemi a s komplikacemi jaterní cirhózy. Základem léčby alkoholového i nealkoholového jaterního postižení jsou režimová opatření, u chronické cholestázy má přínos kyselina ursodeoxycholová. V léčbě jaterní cirhózy zlepšují prognózu pacienta i kvalitu života farmakologická prevence krvácení z varixů, prevence infekcí a léčba ascitu diuretiky. Účinek různých látek s antioxidačními či jinými protektivními vlastnostmi nebyl u jaterních chorob dostatečně prokázán.
Kľúčové slová: alkoholová jaterní choroba, hepatoprotektiva, cholestáza, jaterní cirhóza, NASH.

Effective drug therapy of liver diseases in general practice
Pharmacotherapy of liver diseases moves from symptomatic treatment toward the specific treatment. Only methods based on relevant clinical studies should be used. This condition does not fill previously widely prescribed “hepatoprotectives”. Apart from viral hepatitis, in clinical praxis we usually deal with alcoholic liver disease, non alcoholic steatohepatitis, chronic cholestatic syndromes and complications of liver cirrhosis. Basic treatment in alcoholic and non alcoholic liver disease is life style changes and diet, in the treatment of chronic cholestasis ursodeoxycholic acid is used. In the treatment of liver cirrhosis pharmacologic prevention of variceal bleeding, prevention of infections and diuretic treatment of ascites improve prognosis and quality of life. The effect of many supportive medicaments with antioxidant or other protective properties was not proved.
Key words: alcoholic liver disease, hepatoprotectives, cholestasis, liver cirrhosis, NASH.
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika, LF UK a UN Bratislava
Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie
prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Ružomberok
Bezpečnosť liečby statínmi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Polypragmázie – neblahý fenomén nejen v gerontopsychiatrii
MUDr. Markéta Svobodová
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
MUDr. Michalis Palos
Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
Diagnostika a léčba červeného oka
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Mgr. Monika Vincúrová
B&B company, s. r. o., Prievidza
doc. MUDr. Viera Švihrová, Csc.
Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Martin
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Odbor epidemiológie, RÚVZ, Trenčín
Význam informačných kampaní pre rozšírenie vedomostí o kliešťovej encefalitíde
POD LUPOU
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nové Zámky
Kompetencie všeobecného lekárstva – neverending story?
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 2.
created by © zooom.sk s.r.o.