Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka
Namiesto úvodného slova
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
Rezistentná hypertenzia a poškodenie mozgu
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Praha
Chřipka versus nachlazení
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Akútna bolesť hlavy
Akútna bolesť hlavy môže byť prejavom primárnych bolestí hlavy, pri ktorých sa nezisťuje žiadna štrukturálna lézia. Najčastejšími formami primárnych bolestí hlavy sú migréna, epizodická tenzná cefalea a cluster headache. Sekundárna bolesť hlavy je príznakom určitej štrukturálnej lézie, organického intrakraniálneho alebo extrakraniálneho ochorenia. Najčastejšími príčinami sekundárnych bolestí hlavy sú subarachnoidálne krvácanie, intracerebrálne krvácanie, epidurálny a subdurálny hematóm, primárne mozgové nádory, metastázy a neuroinfekcie. Tieto stavy môžu vážne ohroziť zdravie a často aj život pacienta. Nutná je ich včasná diagnostika a liečba. V diferenciálnej diagnostike sekundárnych bolestí hlavy je dôležité hodnotenie varovných signálov, tzv. red flags. Článok poukazuje na základné princípy diagnostiky a liečby primárnych a sekundárnych bolestí hlavy.
Kľúčové slová: akútna bolesť hlavy, primárne bolesti hlavy, sekundárne bolesti hlavy, varovné signály (red flags), diagnostika, liečba.

Acute headache
Acute headaches are mostly a symptom of primary headache disorders without any clear underlying cause. The most common primary headache disorders are migraine, tension-type headache and cluster headache. Secondary headaches are symptoms of a certain structural lesion or organic disorder intracranially or extracranially. Secondary headaches are caused by numerous underlying disorders, including subarachnoid hemorrhage, intracerebral hemorrhage, epidural and subdural hematoma, primary cerebral tumours, metastases and neuroinfections. These disorders are health or life threatening, and early diagnosis and prompt treatment are needed. Evaluation of warning signals (red flags) is very important in differential diagnosis of secondary headache disorders. The paper focuses on basic principles in diagnosis and treatment of primary and secondary headache disorders.
Key words: acute headache, primary headache disorders, secondary headache disorders, warning signals (red flags), diagnosis, treatment.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Nesprávna interpretácia klinických symptómov
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoestrogény a ich použitie v menopauze
MUDr. Michal Chovanec
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné odporúčania na liečbu rastovými faktormi granulocytopoézy
POD LUPOU
MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Mediprav, s. r. o., Púchov
Ako ďalej s LSPP alebo od nútenej práce k trestnej zodpovednosti
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 1.
created by © zooom.sk s.r.o.