Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka
Namiesto úvodného slova
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
Rezistentná hypertenzia a poškodenie mozgu
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Praha
Chřipka versus nachlazení
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Akútna bolesť hlavy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Nesprávna interpretácia klinických symptómov
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoestrogény a ich použitie v menopauze
MUDr. Michal Chovanec
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné odporúčania na liečbu rastovými faktormi granulocytopoézy
V liečbe pacientov s malígnymi nádorovými ochoreniami je dnes možné použiť spektrum rôznych chemoterapeutických režimov, ktorých efektivita je limitovaná toxicitou cytostatickej liečby. Jedným z významne limitujúcich faktorov je myelotoxicita protinádorovej liečby, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť priebeh onkologickej liečby, dochádza k odkladom liečby, redukcii dávok a k možnej kompromitácii liečebného efektu. V článku sa budeme venovať liečbe rastovými faktormi s ovplyvnením granulocytopoézy (filgrastim, pegfilgrastim), posledným odporúčaniam na ich administráciu a ich vplyvu na onkologickú liečbu súčasnosti.
Kľúčové slová: myelotoxicita, febrilná neutropénia, G-CSF, filgrastim, pegfilgrastim.

Current recommendations for the treatment of growth factors granulocytopoiesis
There is vast spectrum of chemotherapeutic regimens we are able to administer patients with malignant tumors, but the efectivity of chemotherapy is limited by toxicity of cytostatic agents. One of the most limiting factors in systemic treatment is myelotoxicity, which can unfavourably influence treatment course with treatment delays, dose reductions and possibly compromise treatment outcome. This article will discuss treatment with granulocytopoiesis colony stimulating factors (filgrastim, pegfilgrastim), latest recommendations for administration and their impact on present oncological treatment.
Key words: myelotoxicity, febrile neutropenia, G-CSF, filgrastim, pegfilgrastim.
POD LUPOU
MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Mediprav, s. r. o., Púchov
Ako ďalej s LSPP alebo od nútenej práce k trestnej zodpovednosti
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 1.
created by © zooom.sk s.r.o.