Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka
Namiesto úvodného slova
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Martin
Rezistentná hypertenzia a poškodenie mozgu
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Praha
Chřipka versus nachlazení
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Akútna bolesť hlavy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Nesprávna interpretácia klinických symptómov
Tento krátky článok mapuje najčastejšie nesprávne interpretácie klinických symptómov v praxi praktického lekára v podmienkach výjazdov posádok záchrannej zdravotnej služby. Závažné pochybenia sa týkajú najviac postupov diferenciálnej diagnostiky bolesti na hrudníku, dýchavice, kolapsových a kŕčových stavov, hypo- a hyperglykémie a akútnych stavov zmätenosti. Podľa našich skúseností, nesprávnu interpretáciu klinických symptómov najčastejšie spôsobujú tieto činitele: neúplný a nepozorný odber anamnézy, nedostatočné fyzikálne vyšetrenie a následne komplementárne vyšetrenie či už v ambulancii alebo v nemocnici, nedostatok znalostí a skúseností, nadmerné paušalizovanie, zovšeobecňovanie, sústredenie sa len na niektoré príznaky, chybný úsudok a nelogický záver. Autori vystopovali najčastejšie symptómy a príznaky, ktoré sú zdrojom diagnostických omylov v prednemocničnej praxi a uvedenú problematiku dokumentujú šiestimi krátkymi kazuistikami z vlastných výjazdov.
Kľúčové slová: symptómy, objektívne príznaky, chybná interpretácia, diferenciálna diagnostika.
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoestrogény a ich použitie v menopauze
MUDr. Michal Chovanec
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné odporúčania na liečbu rastovými faktormi granulocytopoézy
POD LUPOU
MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák
Mediprav, s. r. o., Púchov
Ako ďalej s LSPP alebo od nútenej práce k trestnej zodpovednosti
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Niektoré intenzívne sledované témy súčasnej kardiológie – časť 1.
created by © zooom.sk s.r.o.