Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Nový pohľad na záverečnú etapu života
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
NÚSCH – Oddelenie akútnej kardiológie, Bratislava
prof. MUDr. Anton Lacko, PhD.
Katolícka univerzita – Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Profylaxia infekčnej endokarditídy
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Oddelenie zlyhávania a transplantácia srdca, NÚSCH, Bratislava
Pľúcna artériová hypertenzia: zriedkavá, vážna, ale liečiteľná príčina námahovej dýchavice
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a 1. LF UK, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Dolní dyspeptický syndrom – doporučení pro praxi
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Kompresívna liečba v klinickej praxi – II. časť
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
PhDr. Vladimír Miller
Slovenský olympijský výbor
Šport a venózny tromboembolizmus
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Inštitút fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, UCM Trnava
MUDr. Vanda Mlynáriková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Súčasná liečba reumatoidnej artritídy
Reumatoidná artritída (RA) je časté, závažné zápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové skupiny s maximálnym výskytom u mladých ľudí a premenopauzálnych žien. Ochorenie má multifaktorové príčiny vrátane určitej genetickej predispozície a je preň charakteristický chronický zápal, ktorý je iniciovaný a udržiavaný autoimunitnými mechanizmami. Priebeh RA je veľmi variabilný. Akútne exacerbácie môžu vystriedať obdobia remisie. Celkovo je však priebeh progresívny a často vedie k invalidite. Ochorenie taktiež skracuje život až o desať rokov. Reumatoidná artritída je heterogénne ochorenie, má rozdielnu aktivitu choroby, ako aj rozdielnu rýchlosť rozvoja štrukturálnych zmien. Pritom býva diferencované vnímanie subjektívnych ťažkostí a vplyvu disability na kvalitu života. Cieľom liečby je dosiahnutie remisie, liečba však musí byť včasná, agresívna. V terapii sú k dispozícii lepšie liečebné prostriedky okrem tradičných DMARDs, je to hlavne biologická terapia, hodnotenie aktivity je presnejšie, pričom treba brať do úvahy aj kontinuálne monitorovanie a bezpečnosť liečby pri RA.
Kľúčové slová: reumatoidná artritída, etiopatogenéza, patologická anatómia, klinický obraz, klasifikačné kritériá, laboratórne nálezy pre reumatoidnú artritídu, liečba reumatoidnej artritídy, bazálna liečba (tradičné DMARDs, biologická terapia), monitorovanie a bezpečnosť liečby pri RA.

Current treatment of rheumatoid arthritis
Rheumatoid arthritis (RA) is a frequent, severe, inflammatory disease of joints which affects all age groups, with highest occurrence in young people and premenopausal women. The disease is of multifactorial origin, including certain genetic predisposition, and it is characterized by chronic inflammation initiated and maintained via autoimmune mechanisms. The course of RA varies. Acute exacerbations and remissions take turns. Overall, the disease course is progressive and it often leads to disability. The disease also shortens life by as much as ten years. Rheumatoid arthritis is a heterogeneous disease, with varying activity and progression of structural change development. The perceptions of subjective difficulties in patients usually differ, just as the impact on their disability and quality of life. The treatment objective is a remission, but there has to be early and aggressive therapy introduced to achieve it. Besides traditional DMARDs, there are better options available nowadays, mainly biological therapy. The disease activity assessment has become more precise. In RA, continual monitoring and safety of treatment shall be considered.
Key words: rheumatoid arthritis, etiopathogenesis, pathological anatomy, clinical picture, classification criteria, laboratory findings for rheumatoid arthritis, treatment of rheumatoid arthritis, basal treatment (traditional DMARDs, biological therapy), monitoring and safety of treatment in RA.
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno, CEITEC (Central European Institute of Technology), Brno
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Pavlína Nosková
Centrum léčby bolesti KARIM VFN a 1. LF UK Praha
Jak zvládnout rychle bolest
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Novšie možnosti lokálnej liečby diabetickej nohy
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Seboroická dermatitída
created by © zooom.sk s.r.o.