Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Nový pohľad na záverečnú etapu života
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
NÚSCH – Oddelenie akútnej kardiológie, Bratislava
prof. MUDr. Anton Lacko, PhD.
Katolícka univerzita – Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Profylaxia infekčnej endokarditídy
Pozadie problému. Infekčná endokarditída (IE), najčastejšie bakteriálna, ostáva život ohrozujúcim ochorením, s neuspokojivým znížením chorobnosti, úmrtnosti a bez liečby smrteľným ochorením. IE môžu zapríčiniť najrôznejšie infekčné agens. Klinické, ale najmä experimentálne práce poukázali, že antibiotická profylaxia môže znížiť riziko bakteriémie po invazívnych výkonoch, najmä stomatologických, a tak znížiť riziko vzniku endokarditídy. Cieľ. Priblížiť a zhrnúť súčasnú klinickú problematiku profylaxie IE z pohľadu farmakologickej a nefarmakologickej prevencie s poukázaním na súčasné smerovanie. Výsledky a záver. V racionálnom prístupe pre profylaxiu IE je vhodné a užitočné zohľadniť: . stupeň rizika pre vznik IE zo strany pacienta (pacient, ktorý prekonal IE, a pacient s umelou chlopňovou protézou majú 5- až 10-násobne vyššie riziko vzniku IE), lokálna vs. celková anestéza; . stupeň rizika vzniku periprocedurálnej bakteriémie ; . nežiaduce účinky profylaktického antimikrobiálneho preparátu; . riziko – zisk z odporúčaného profylaktického režimu. Súhrnne môžeme povedať, že antibiotická profylaxia je podľa nových odporúčaní indikovaná iba v skupine pacientov s vysokým rizikom (chlopňová protéza a protetický materiál použitý pri chlopňovej plastike alebo inej korekcii v srdci, u pacientov s prekonaním IE, u pacientov s niektorými kongenitálnymi srdcovými ochoreniam, ktoré sú riešené nielen chirurgicky ale aj intervenčnou perkutánnou technikou), a to pri stomatologických výkonoch spojených s krvácaním (platí to aj pre tonzilektómiu).
Kľúčové slová: infekčná endokarditída, profylaxia, antibiotiká.

Prophylaxis of infective endocarditis
Background. Infective endocarditis (IE), mostly bacterial, remains a life-threatening disease with the unsatisfactory reduction in morbidity, mortality and without treatment with fatal consequences. IE can be caused by a variety of infectious agents. Clinical and especially experimental works have showed that antibiotic prophylaxis can reduce the risk of bacteremia after invasive procedures especially dental and thus reduce the risk of endocarditis. Aim. Bring closer and summarize the current clinical problems in prophylaxis of IE in terms of pharmacological and nonpharmacological prevention with referring to the current development. Results and conclusion. In a rational approach to IE prophylaxis it is appropriate and useful to consider:  The degree of risk for the development of IE from the patient (a patient who underwent IE and patient with prosthetic valvular prosthesis have 5-10 times higher risk of IE), local vs. general anesthesia;  degree of risk of periprocedural bacteremia;  adverse effects of prophylactic antimicrobial preparation;  risk – profit from the recommended prophylactic regimen. In summary we can say that antibiotic prophylaxis is indicated according to new recommendations only in patients at high risk (valvular prosthesis and prosthetic materials used in valvular and other plastic surgical corrections in the heart, in patients surviving after IE, in patients with some congenital heart diseases that are treated not only surgery but also with percutaneous intervention technique) and only in dental surgery connected with bleeding (also in tonsillectomy).
Key words: infective endocarditis, prophylaxis, antibiotics.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Oddelenie zlyhávania a transplantácia srdca, NÚSCH, Bratislava
Pľúcna artériová hypertenzia: zriedkavá, vážna, ale liečiteľná príčina námahovej dýchavice
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a 1. LF UK, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Dolní dyspeptický syndrom – doporučení pro praxi
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Kompresívna liečba v klinickej praxi – II. časť
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
PhDr. Vladimír Miller
Slovenský olympijský výbor
Šport a venózny tromboembolizmus
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Inštitút fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, UCM Trnava
MUDr. Vanda Mlynáriková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Súčasná liečba reumatoidnej artritídy
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno, CEITEC (Central European Institute of Technology), Brno
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Pavlína Nosková
Centrum léčby bolesti KARIM VFN a 1. LF UK Praha
Jak zvládnout rychle bolest
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Novšie možnosti lokálnej liečby diabetickej nohy
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Seboroická dermatitída
created by © zooom.sk s.r.o.