Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Nepodceňovať kliešťovú encefalitídu – počet prípadov rastie z roka na rok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRPC
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Inštitút fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, UCM v Trnave
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Laboratóriá Piešťany s. r. o., Piešťany
MUDr. Ivana Stiborová
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Zdravotní ústav, Centrum imunologie a mikrobiologie, Ústí nad Labem, ČR
Systémový lupus erythematosus – prehľad nových poznatkov v patogenéze, v klinickom obraze a liečbe
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Trombóza cestovateľov
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s. r. o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE, s. r. o., Limbach
Akútne konfúzne stavy v záchrannej službe
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, UN Bratislava – Ružinov
Frovatriptan v liečbe migrény
MUDr. Eva Mocová, PhD.
Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie, NsP sv. Barbory, Rožňava, a. s.
Majú orálne dispergovateľné tablety miesto v liečbe pacientov s alergiou?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Diagnostika a liečba dráždivého močového mechúra v ambulancii lekára prvého kontaktu
MUDr. Michal Koucký
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Patologie kyseliny listové a těhotenství
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jihad Farah
Ambulancia kliniky pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Žák
Klinika pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ, košice
Ojedinelý prípad sarkoidózy a tuberkulózy vnútrohrudníkových uzlín
Sarkoidóza a tuberkulóza sú ochorenia, ktoré sa zriedkavo vyskytujú spolu v tom istom čase. Histologicky je sarkoidóza charakterizovaná nálezom nekazeifikujúcich epiteloidných granulómov, ktoré sú podobné tuberkulóznym. Na rozdiel od tuberkulózy je pre sarkoidózu charakteristické, že v uzlíkoch nevzniká kazeifikačná nekróza. Autor opisuje prípad 29-ročného muža, u ktorého bola po viacerých vyšetreniach diagnostikovaná sarkoidóza a tuberkulóza vnútrohrudníkových uzlín. Po kombinovanej antituberkulóznej liečbe v kombinácii s kortikosteroidmi sa zdravotný stav pacienta stabilizoval, došlo k ústupu subjektívnych ťažkostí a infiltratívnych zmien v röntgenovom a CT obraze.
Kľúčové slová: kazuistika, sarkoidóza, tuberkulóza, kortikosteroidy, antituberkulotiká.

Rare case of pulmonary sarcoidosis and tuberculosis of intrathoracic nodes
Sarcoidosis and tuberculosis are diseases that occur very rarely at the same time. Histologically, sarcoidosis is characterized by finding non-caseating epitheloid granulomas, which are similar to tuberculous. Unlike tuberculosis, sarcoidosis is characterized by the fact that in the nodules no caseous necrosis is created. The author describes a case of 29-year old male who was after several examinations diagnosed with concomitant sarcoidosis and tuberculosis of intrathoracic nodes. After a combined antituberculoustherapy together with corticosteroids the patient’s condition has stabilized, subjective complaints and infiltrative changes in the X-ray got to remission .
Key words: case study, sarcoidosis, tuberculosis, corticosteroids, antituberculous drugs.
created by © zooom.sk s.r.o.