Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Nepodceňovať kliešťovú encefalitídu – počet prípadov rastie z roka na rok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRPC
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Inštitút fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, UCM v Trnave
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Laboratóriá Piešťany s. r. o., Piešťany
MUDr. Ivana Stiborová
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Zdravotní ústav, Centrum imunologie a mikrobiologie, Ústí nad Labem, ČR
Systémový lupus erythematosus – prehľad nových poznatkov v patogenéze, v klinickom obraze a liečbe
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Trombóza cestovateľov
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s. r. o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE, s. r. o., Limbach
Akútne konfúzne stavy v záchrannej službe
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, UN Bratislava – Ružinov
Frovatriptan v liečbe migrény
MUDr. Eva Mocová, PhD.
Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie, NsP sv. Barbory, Rožňava, a. s.
Majú orálne dispergovateľné tablety miesto v liečbe pacientov s alergiou?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Diagnostika a liečba dráždivého močového mechúra v ambulancii lekára prvého kontaktu
Organické a funkčné poruchy dolných močových ciest predstavujú významný a naliehavý medicínsky, ale aj závažný spoločenský a ekonomický problém. Najčastejšie ide o funkčnú alebo organickú poruchu uskladňovacej alebo vyprázdňovacej funkcie močového mechúra. Prevalencia hyperaktívneho močového mechúra (overactive bladder – OAB) s urgentnou inkontinenciou moču u žien na Slovensku dosahuje 10,2 %, čo znamená, že týmto mimoriadne nepríjemným príznakom je u nás postihnutých okolo 200 000 žien starších ako 18 rokov. Najdôležitejším príznakom OAB je urgencia – náhly, neprekonateľný pocit na močenie, ktorý núti pacienta zanechať akúkoľvek činnosť a ísť sa vymočiť. Liečbu OAB rozdeľujeme do štyroch skupín, a to na behaviorálnu terapiu, farmakologickú liečbu, chirurgickú liečbu a liečbu rekfraktérneho OAB. Aj lekár prvého kontaktu musí prevziať zodpovednosť za liečbu pacienta s OAB. Po starostlivej anamnéze s využitím dotazníkov a denníka močenia má k dispozícii celú škálu medikamentov, ktoré sú úspešné zhruba u 70 % pacientov.
Kľúčové slová: hyperaktívny močový mechúr, urgentná inkontinencia moču, urgencie, anticholinergiká.

Diagnosis and treatment of irritable bladder in primary care
Organic and functional disorders of the lower urinary tract constitute not only a significant and urgent social problem from the medical point of view but also pose serious social and economic problem. The functional or organic defects of the storage or emptying function of the bladder occur most often. The prevalence of overactive bladder (OAB) with an urgent incontinence in women in Slovakia amounts to 10.2%, which means that from this extremely unpleasant symptom suffers around 200 000 women older than 18 years. The most important symptom is urgency – a sudden, overwhelming feeling to urinate, which forces the patient to leave any activity and go to toilette. The treatment of OAB can be divided to the four groups: the behavioral therapy, pharmacological therapy, surgical treatment and treatment of refractory OAB. Also primary care physicians must take responsibility for the treatment of OAB. After a careful medical history, with the use of questionnaires and urinary diary they can use a full range of medicaments, which are successful in approximately 70% of the patients.
Key words: overactive bladder, urge incontinence, urgency, anticholinergics.
MUDr. Michal Koucký
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Patologie kyseliny listové a těhotenství
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jihad Farah
Ambulancia kliniky pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Žák
Klinika pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ, košice
Ojedinelý prípad sarkoidózy a tuberkulózy vnútrohrudníkových uzlín
created by © zooom.sk s.r.o.