Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Nepodceňovať kliešťovú encefalitídu – počet prípadov rastie z roka na rok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRPC
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Inštitút fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, UCM v Trnave
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Laboratóriá Piešťany s. r. o., Piešťany
MUDr. Ivana Stiborová
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Zdravotní ústav, Centrum imunologie a mikrobiologie, Ústí nad Labem, ČR
Systémový lupus erythematosus – prehľad nových poznatkov v patogenéze, v klinickom obraze a liečbe
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Trombóza cestovateľov
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s. r. o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE, s. r. o., Limbach
Akútne konfúzne stavy v záchrannej službe
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, UN Bratislava – Ružinov
Frovatriptan v liečbe migrény
Frovatriptan je selektívny agonista serotonínových receptorov 5HT1B/1D a je indikovaný na liečbu záchvatov migrény u chorých od 18 do 65 rokov. Frovatriptan má dlhý biologický polčas eliminácie (26 hod.), ktorý je 5-krát dlhší ako pri ostatných triptanoch, a nízku rekurenciu záchvatov migrény. Frovatriptan je indikovaný na akútnu liečbu migrény s aurou aj bez aury. Má výborný bezpečnostný profil a je veľmi dobre tolerovaný. Nedávne štúdie poukázali na fakt, že 6-dňová liečba frovatriptanom v perimenštruačnom období signifikantne redukuje výskyt a intenzitu menštruačnej migrény (záchvaty, ktoré sa vyskytujú pravidelne v dňoch -2 až +3 menštruácie). Táto preventívna liečba môže mať zásadný význam, lebo záchvaty menštruačnej migrény majú oproti záchvatom nemenštruačnej migrény dlhšie trvanie, závažnejšiu intenzitu a obligátne nereagujú na liečbu.
Kľúčové slová: migréna, frovatriptan, dlhý biologický polčas eliminácie, výborný bezpečnostný profil, menštruačná migréna.

Frovatriptan in the treatment of migraine
Frovatriptan is a selective 5HT1B/1D receptor agonist for management of migraine attacks in patients from 18 to 65 years. Frovatriptan has a long half-time (26 h), five times longer in comparison to other triptans and low incidence of migraine recurrence. Frovatriptan is indicated for the acute treatment of migraine with or without aura, and has a very good safety and tolerability profile. Recent studies have also shown that a 6-day regimen of frovatriptan scheduled during the perimenstrual period significantly reduced the incidence and severity of menstrual migraine (attacks that regularly start day -2 to +3 relative to menses). Prevention may be important because menstrual migraine attacks have been characterized as being of longer duration, more severe and more refractory to treatment than non-menstrual migraine attacks.
Key words: migraine, frovatriptan, long half-time, good tolerability profile, menstrual migraine.
MUDr. Eva Mocová, PhD.
Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie, NsP sv. Barbory, Rožňava, a. s.
Majú orálne dispergovateľné tablety miesto v liečbe pacientov s alergiou?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Diagnostika a liečba dráždivého močového mechúra v ambulancii lekára prvého kontaktu
MUDr. Michal Koucký
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Patologie kyseliny listové a těhotenství
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jihad Farah
Ambulancia kliniky pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Žák
Klinika pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ, košice
Ojedinelý prípad sarkoidózy a tuberkulózy vnútrohrudníkových uzlín
created by © zooom.sk s.r.o.