Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Nepodceňovať kliešťovú encefalitídu – počet prípadov rastie z roka na rok
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRPC
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Inštitút fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, UCM v Trnave
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Laboratóriá Piešťany s. r. o., Piešťany
MUDr. Ivana Stiborová
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Zdravotní ústav, Centrum imunologie a mikrobiologie, Ústí nad Labem, ČR
Systémový lupus erythematosus – prehľad nových poznatkov v patogenéze, v klinickom obraze a liečbe
Systémový lupus erythematosus (SLE) patrí k závažným autoimunitným ochoreniam, charakterizovaným mnohopočetným orgánovým postihnutím (koža, kĺby, obličky, krvné bunky a nervový system). Vyskytuje sa častejšie u žien ako u mužov v pomere 1 : 10, hlavne v druhej a tretej vekovej dekáde. Napriek tomu, že za posledných 30 rokov sa liečba ochorenia dramaticky zlepšila, je riziko úmrtia vyššie ako v bežnej populácii. Príčina vzniku SLE súvisí s komplexnou poruchou imunitného systému (abnormalita funkcie regulácie a interakcií buniek imunitného systému, lymfocytov T, lymfocytov B, makrofágov a dendritických buniek), ktorá má za následok ukladanie vznikajúcich imunokomplexov a následné poškodenie tkaniva orgánov. Pri vývoji choroby pravdepodobne nastávajú interakcie medzi abnormálnymi imunologickými štruktúrami (hyperaktívne B bunky) a systémami, napr. komplementmi, ktoré potom vyvrcholia postihnutím tkaniva a klinickou manifestáciou. Z klinických príznakov sú pre určenie diagnózy známe revidované kritériá SLE (ARA/ACR), ide o zostavu 11 kritérií (8 klinických a 3 laboratórnych), o diagnóze SLE svedčí prítomnosť 4 z 11 kritérií s citlivosťou a špecifickosťou 96 %. K tradičnej terapii SLE patria nesteroidné antireumatiká, antimalariká, kortikoidy, cyklofosfamid a cyklosporín, ale aj vysoké dávky intravenóznych imunoglobulínov. V poslednom čase do terapie vstupuje cieľová liečba, ktorá spočíva v inhibícii plne humánnou monoklonovou protilátkou – belimumabom, ktorá viaže solubilný BLyS a inhibuje jeho spätnú väzbu na TACI, BCMA a BAFF-R. Uvedená liečba predstavuje novú cestu v manažmente tohto závažného ochorenia.
Kľúčové slová: systémový lupus erythematosus, nové poznatky v patogenéze, klinický obraz, kritériá na stanovenie diagnózy, terapeutické prístupy.

Systemic lupus erythematosus – an overview of new knowledge in pathogenesis, clinical picture and treatment
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a serious autoimmune disease characterized by multiple organ involvement (skin, joints, kidneys, blood cells and nervous system). It occurs most often in women then in men in 1:10, especially in the second and third decade of age. Although the therapy of disease has improved dramatically during the past 30 years, the risk of death is higher than in the general population. The cause of SLE is related to a complex disorder of the immune system (abnormality of the regulatory function and interactions of immune cells, T lymphocytes, B lymphocytes, macrophages and dendritic cells), resulting in storing of immune complexes and subsequent tissue damage organs. During developing of the disease probably occur abnormal immunological interactions between structures (hyperactive B cells) and systems, such as complement, which then culminate in affecting of tissue and clinical manifestation. The clinical signs for diagnosis are known those described in the revised criteria for SLE (ARA / ACR), this is a set of 11 criteria (8 clinical and 3 laboratory); for the diagnosis of SLE demonstrate the presence of 4 out of 11 criteria with a sensitivity and specificity of 96%. The traditional treatment of SLE includes NSAIDs, antimalarias, corticosteroids, cyclophosphamide and cyclosporin, as well as high-dose intravenous immunoglobulin. Recently, the target therapy enters into options of treatment, which consists in the inhibition by fully human monoclonal antibody that binds to solublBLyS and inhibits its feedback on TACI, BCMA and BAFF-R. The above mentioned treatment represents a new way in the management of this serious disease.
Key words: systemic lupus erythematosus, new insights in pathogenesis, clinical presentation, diagnostic criteria for therapeutic approaches.
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Trombóza cestovateľov
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s. r. o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE, s. r. o., Limbach
Akútne konfúzne stavy v záchrannej službe
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, UN Bratislava – Ružinov
Frovatriptan v liečbe migrény
MUDr. Eva Mocová, PhD.
Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie, NsP sv. Barbory, Rožňava, a. s.
Majú orálne dispergovateľné tablety miesto v liečbe pacientov s alergiou?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Diagnostika a liečba dráždivého močového mechúra v ambulancii lekára prvého kontaktu
MUDr. Michal Koucký
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Patologie kyseliny listové a těhotenství
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jihad Farah
Ambulancia kliniky pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Žák
Klinika pneumológie a ftizeológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ, košice
Ojedinelý prípad sarkoidózy a tuberkulózy vnútrohrudníkových uzlín
created by © zooom.sk s.r.o.