Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
prezidentka SSVPL SLS
Nájdu sa riešenia na podporu primárnej starostlivosti v záujme efektívnosti celého zdravotníckeho systému?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Kristína Fejdiová
Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Prevalencia hepatitídy C v bežnej populácii a v rizikových skupinách na Slovensku
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD., prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UN LP Košice
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
I. interná klinika, LF UPJŠ a UN LP Košice
Trojkombinačná liečba s použitím proteázových inhibítorov – nový štandard v liečbe chronickej hepatitídy C
MUDr. Beáta Beňová, MUDr. Marta Fričová
Hebea s. r. o, Špecializovaná ambulancia pre trombózy a krvácavé stavy, Košice
MUDr. Iveta Susztayová
Angiologická ambulancia, Košice
MUDr. Adriana Kafková, MUDr. M. Surová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica, Košice
Súčasné trendy liečebných prístupov v problematike venózneho tromboembolizmu v ambulantnej praxi
MUDr. Ján Dindoš
Privátní plicní a praktický lékař, Neratovice
Včasná diagnostika chronické obstrukční plicní nemoci, léčba a její farmakoekonomické výhody
MUDr. Lucia Masárová
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michal Mego
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava, II. onkologická klinika NOÚ a LF UK, Bratislava
Využitie biologickej liečby v onkológii
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Alopecia areata
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Z I. ročníka sympózia Vaskulárna medicína
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej ZS, Trenčín
Siedmy ročník kongresu Medicína pre prax s atraktívnym odborným programom
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Redakcia SOLEN
Tlačové správy
SPEKTRUM
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Lekárska fakulta SZU Bratislava, LSE – Life Star Emergency, s.r.o. Limbach – záchranná zdravotná služba
Mýty a povery v prvej pomoci a akútnej medicíne
created by © zooom.sk s.r.o.