Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
člen redakčnej rady odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Doba informácií – jej úskalia a výzvy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Nefarmakologické možnosti ovplyvnenia liečby a prevencie vysokého krvného tlaku
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
MUDr. Alena Kállayová
Mamodiagnostická ambulancia, Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Katarína Rauová, PhD.
II. rádiologická klinika LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Epidemiologické ukazovatele a situácia v skríningu karcinómu prsníka na Slovensku
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, s. r. o., Bratislava
Prevencia recidivujúcich infekcií s kašľom
MUDr. Radovan Košturiak
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra
Alergická nádcha a jej liečba
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Moderná liečba respiračných ochorení cefalosporínmi 3. generácie
Cefalosporíny 3. generácie sa začali používať v klinickej praxi už v priebehu 90. rokov 20. storočia. Na trh prišli ako odpoveď na celosvetovo hrozivo narastajúcu rezistenciu na beta-laktámové antibiotiká. Tvorba penicilináz, beta-laktamáz a cefalosporináz hlavnými respiračnými patogénmi (Str. pyogenes, Str. pneumoniae, H. influenzae a M. catarrhalis) prakticky vyradila z bežného použitia nechránené penicilíny, cefalosporíny 1. a 2. generácie. Tieto patogény spôsobujú v celoeurópskom meradle viac ako 70 – 80 % akútnych respiračných ochorení získaných v bežnej komunite. Účinnosť cefalosporínov 3. generácie je overená aj voči gram-negatívnym enterobaktériám, ktoré sú častými vyvolávateľmi nozokomiálnych infekcií. Na našom trhu sú v súčasnosti dostupné dva cefalosporíny 3. generácie: ceftibutén (Cedax firmy Merck Sharp&Dohme) a cefixim (Suprax firmy Gedeon Richter).
Kľúčové slová: cefalosporíny 3. generácie, ceftibutén, streptokoková angína, zápal stredného ucha, bakteriálna sínusitída, akútna bronchitída, akútna exacerbácia chronickej bronchitídy, nozokomiálna infekcia

Modern therapy of respiratory diseases by third-generation cephalosporines
Third-generation cephalosporines came in clinical praxis in early nineties of the 20-th century. They were answer to worldwide growing up resistance for beta-lactamase antibiotics. Production of penicilinases, beta-lactamases and cefalosporinases by major respiratory pathogens (S. pyogenes, S. pneumoniae, H. influenzae and M. catarrhalis) notable discard shieldless penicilins, and cephalosporines of the 1-st and 2-nd generation. In Europe evoke these pathogens more than 70 – 80% of communal respiratory infections. Effect of thirdgeneration cephalosporines against strains of gram negative enterobacteria, which usually impress nosocomial infections is verified. Today we have in Slovakia two kinds of third-generation cephalosporines – ceftibuten (Cedax by Merck Sharp&Dohme) and cefixim (Suprax by Gedeon Richter).
Key words: third-generation cephalosporines, ceftibuten, streptococcus angina, otitis media, bacterial sinusitis, acute bronchitis, acute exacerbation of chronical bronchitis, nosocomial infection
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Erika Vodrážková, MUDr. Branislav Trnavec
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Glaukóm
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava – Ružinov
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
II. detská klinika, DFNsP Bratislava
Pompeho choroba – nové trendy v diagnostike a liečbe
MUDr. Eva Meisnerová
IV. interní klinika VFN, 1. LF UK Praha
Nutriční podpora u střevních zánětů
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Fibromyalgia
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Ivan Bernát, Ing. Dagmar Müllerová
Bio G, spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Využitie POCT v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
created by © zooom.sk s.r.o.