Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
člen redakčnej rady odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Doba informácií – jej úskalia a výzvy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Nefarmakologické možnosti ovplyvnenia liečby a prevencie vysokého krvného tlaku
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
MUDr. Alena Kállayová
Mamodiagnostická ambulancia, Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Katarína Rauová, PhD.
II. rádiologická klinika LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Epidemiologické ukazovatele a situácia v skríningu karcinómu prsníka na Slovensku
Zhubné nádory prsníka majú v súčasnosti dominantné postavenie u žien vo väčšine krajín. Vývoj incidencie nádorov prsníka má vzostupný trend takmer vo všetkých krajinách sveta. Významný nárast incidencie ochorenia sa pozoruje vo viacerých európskych krajinách od 90. rokov uplynulého storočia. Krivky mortality majú vo viacerých vysoko-rizikových krajinách klesajúci charakter vplyvom kombinácie mamografických skríningov, zintenzívnením diagnostiky ochorenia v počiatočných klinických štádiách a napokon zlepšenou primárnou aj adjuvantnou liečbou ochorenia. Pretrvávajúca situácia so stúpajúcimi, resp. len stagnujúcimi hodnotami mortality vo všetkých vekových skupinách v krajinách strednej a východnej Európy (vrátane Slovenska) indikuje dôležitosť zavedenia intervenčných opatrení nielen pre nádory prsníka.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, incidencia, mortalita, skríning

Epidemiologic data and situation in screening of breast cancer in Slovakia
Breast cancer currently is the most frequently occurring form of cancer in women in the majority of developed countries. The incidence of breast cancer manifests an upward trend in almost all countries of the world. A significant increase in the incidence of the disease was observed in several European countries during the 1990-ties. In several high-risk countries the mortality curves are characterized by a decline due to a combination of mammographic screening, and intensification of diagnosis of the disease in early clinical stages, by which a larger number of small tumors were found and finally by an improvement of the primary and adjuvant therapy of the disease. Persistent situation with rising rates (or stagnation) of mortality in all age groups in eastern European countries (the Slovak Republic included) indicates the importance of introducing intervention measures.
Key words: breast cancer, incidence, mortality, screening
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, s. r. o., Bratislava
Prevencia recidivujúcich infekcií s kašľom
MUDr. Radovan Košturiak
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra
Alergická nádcha a jej liečba
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Moderná liečba respiračných ochorení cefalosporínmi 3. generácie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Erika Vodrážková, MUDr. Branislav Trnavec
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Glaukóm
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava – Ružinov
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
II. detská klinika, DFNsP Bratislava
Pompeho choroba – nové trendy v diagnostike a liečbe
MUDr. Eva Meisnerová
IV. interní klinika VFN, 1. LF UK Praha
Nutriční podpora u střevních zánětů
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Fibromyalgia
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Ivan Bernát, Ing. Dagmar Müllerová
Bio G, spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Využitie POCT v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
created by © zooom.sk s.r.o.