Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, člen redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Postavenie všeobecného praktického lekárstva v SR – slová kontra činy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
Artériová hypertenzia a diabetes mellitus – pohľad diabetológa
MUDr. Karol Trejbal
Klinika kardiológie, Kardiologické oddelenie, VÚSCH, a.s., Košice
MUDr. Ján Fedačko PhD., prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
III. interná klinika, UNLP a LF UPJŠ Košice
Ambulantné monitorovanie krvného tlaku
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Jitka Jurková
Diabetologická ambulance, Městská nemocnice Ostrava
Victoza (liraglutid)
Článek pojednává o přípravku Victoza (liraglutid), což je analog glukagon-like peptidu-1 (GLP-1). Užívá se k léčbě pacientů s diabetem mellitus 2. typu při nedostatečné kompenzaci metforminem a/nebo deriváty sulfonylurey či metforminem a thiazolidindionem. Liraglutid stimuluje sekreci inzulinu a snižuje nepřiměřeně vysokou sekreci glukagonu. Liraglutid též snižuje tělesnou hmotnost a množství tělesného tuku díky omezení pocitu hladu a redukci příjmu energie. Léčba Victozou vede ke zlepšení hladiny glykovaného hemoglobinu, hladiny glykemie nalačno i postprandiálně. V klinických studiích bylo patrné zlepšení funkce beta buněk pankreatu, trvalé snížení hmotnosti a pokles krevního tlaku. Victoza se aplikuje výhradně subkutánně. Podávání je možné kdykoli v průběhu dne, nezávisle na jídle. Nejčasnějšími nežádoucími účinky jsou gastrointestinální poruchy, které po několika týdnech léčby ustupují. Liraglutid je kontraindikován v terapii diabetes mellitus 1. typu a léčbě diabetické ketoacidózy. V těhotenství ani kojení by se Victoza neměla podávat. Léčivo se dodává v předplněném peru, uchovává se v chladničce. Lék je hrazen zdravotní pojišťovnou v základní a zvýšené úhradě.
Kľúčové slová: inkretinový efekt, inkretinomimetikum, analog lidského glukagonu, diabetes mellitus 2. typu

Victoza (liraglutid)
The article informs about Victoza (liraglutid) which is a glucagon-like-peptid-1 analogue (GLP1). It is used to treat patients with diabetes mellitus type 2 with insufficient compensation of diabetes during metformin and/or derivates of sulfonylurey or metformin and thiazolidindion therapy. Liraglutid stimulates the insulin secretion depending upon the concentration of glucose in blood and reduces an incorrectly high secretion of glucagon. Liraglutid also reduces body weight and the amount of body fat thanks to the suppression of the feeling of hunger and reduction of energy intake. The treatment with Victoza leads to a significant improvement in the level of glycated hemoglobin, the level of glycaemia on an empty stomach and also in a postprandial way. In clinical studies, the improvement in the function of beta cells of the pancreas, permanent reduction of body weight, and lower blood pressure were noticeable. Victoza is applied only in a subcutaneous way. It can be administered at any time of the day, independent of meals. The most frequent side-affects are gastrointestinal disorders. The side affects disappear after several weeks of treatment. There is a contraindication of Liraglutid in the diabetes mellitus type 1 therapy and the treatment of diabetic ketoacidosis. Victoza should not be administered during pregnancy and when breast-feeding. The medication is distributed in pre-filled pens. The medication is reimbursed by the health insurance company both on the basic or higher level.
Key words: incretin effect, incretin mimetic, glucagon-like-peptid 1 analogue, diabetes mellitus type 2.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Diagnostika a liečba akné a pretrvávajúce mýty
MUDr. Milan Odehnal, MBA, MUDr. Květoslava Ferrová, MUDr. Jiří Malec
Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Léčba suchého oka
MUDr. Miroslava Romžová, MUDr. Marie Hurtová, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Urologická klinika FN HK, Hradec Králové
Inkontinence moči ve stáří
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Automatický externý defibrilátor – princípy, efektivita, používanie
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Eva Illéšová
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Hnačky vyvolané toxínom Clostridium difficile a použitie probiotík
created by © zooom.sk s.r.o.