Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo, člen redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Postavenie všeobecného praktického lekárstva v SR – slová kontra činy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
Artériová hypertenzia a diabetes mellitus – pohľad diabetológa
MUDr. Karol Trejbal
Klinika kardiológie, Kardiologické oddelenie, VÚSCH, a.s., Košice
MUDr. Ján Fedačko PhD., prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
III. interná klinika, UNLP a LF UPJŠ Košice
Ambulantné monitorovanie krvného tlaku
Rozoznávame tri základné druhy merania tlaku krvi (TK): kazuálny TK nameraný v zdravotníckom zariadení, selfmonitoring samotným pacientom alebo jeho príbuznými a 24-hodinové ambulantné monitorovanie TK (ABPM). Kazuálny TK nezohľadňuje veľkú fyziologickú variabilitu TK, ako aj ovplyvňovanie TK psychickým stavom alebo chovaním pacienta. Selfmonitoring neumožňuje posúdiť mimoriadne dôležité nočné hodnoty TK. ABPM je v posledných rokoch oprávnene považované za najobjektívnejšiu metódu merania TK v diagnostike a kontrole liečby artériovej hypertenzie. Má výhody vo väčšej presnosti, spoľahlivosti, reprodukovateľnosti, automatickosti, v tesnejšej korelácii s orgánovými zmenami, ako aj v stanovení prognostickej závažnosti artériovej hypertenzie.
Kľúčové slová: hypertenzia, 24-hodinové ambulantné monitorovanie tlaku, kazuálny tlak

Ambulatory blood pressure monitoring
There are three ways of measuring blood pressure (BP): casual (performed by healthcare provider at a healthcare facility); self-monitoring by patient or his/her relative at home; and a 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). Casual measuring of the BP is unable to take large physiological variability of the BP, as well as its influence of mental condition or behaviour of the patient, into consideration. Self-monitoring does not allow to measure exceptionally important night BP values. Throughout the last few years, the ABPM has been considered the most objective method of BP measuring in the diagnostics and treatment process control of arterial hypertension. The advantages of ABPM are: higher accuracy, reliability, reproducibility, automaticity, stronger correlation with organ damage, and designation of prognostic importance of high BP.
Key words: hypertension, ambulatory blood pressure monitoring, casual blood pressure
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Jitka Jurková
Diabetologická ambulance, Městská nemocnice Ostrava
Victoza (liraglutid)
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Diagnostika a liečba akné a pretrvávajúce mýty
MUDr. Milan Odehnal, MBA, MUDr. Květoslava Ferrová, MUDr. Jiří Malec
Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Léčba suchého oka
MUDr. Miroslava Romžová, MUDr. Marie Hurtová, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Urologická klinika FN HK, Hradec Králové
Inkontinence moči ve stáří
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba, Limbach, a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Automatický externý defibrilátor – princípy, efektivita, používanie
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Eva Illéšová
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Hnačky vyvolané toxínom Clostridium difficile a použitie probiotík
created by © zooom.sk s.r.o.