Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
predseda Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoloočnosti SLS
Potvrdenie významu a zmyslu kampane Európsky deň melanómu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.
Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava
Prevencia hepatitídy A a B v súvislosti s cestovaním do zahraničia
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Diagnostika akútnej pankreatitídy
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OUSA, Bratislava
Vieme dobre liečiť astmu? (Prečo astmatici exacerbujú)
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
Endokrinné formy hypertenzie
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Táňa Novotná, MUDr. Igor Páv, MUDr. Daniel Malík, MUDr. Barbora Desatová, PhD.
Gastroenterologická klinika SZU a UNB, UN sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Účinnosť a tolerancia roztoku pikosíranu sodného s citrátom horečnatým v príprave pred kolonoskopiou
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Zuzana Melníková, MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Drobné úrazy v ambulancii praktického lekára
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Vrodené, získané, dysplastické a rizikové melanocytárne névy
Pigmentové névy sú benígne kožné lézie, ktoré vznikajú ložiskovitým zmnožením a transformáciou melanocytov hlavne v oblasti bazálnej vrstvy epidermis alebo na dermoepidermrálnej junkcii, prípadne v derme. Veľké a obrovské kongenitálne névy predstavujú ťažké rozhodovanie pre lekára i rodičov vzhľadom na ich malígny potenciál (4 – 6 % riziko vzniku melanómu). Dysplastické névy svojím klinickým vzhľadom neraz imitujú iniciálny melanóm. Jedinci s výskytom veľkého počtu dysplastických névov majú vyššie riziko vzniku melanómu ako bežná populácia. Riziko vzniku melanómu priamo v melanocytárnom néve je však nízke. Klinicky pokojné névy netreba preventívne odstraňovať, pretože melanóm často vzniká aj na zdravej koži, kde predtým nebol žiaden névus. Prínosnejšie je pre pacienta poučenie o klinických črtách incipientného melanómu, inštruktáž o samovyšetrovaní kožného povrchu a nutnosti návštevy dermatológa pri akejkoľvek zmene névu.
Kľúčové slová: vrodené, získané, atypické melanocytárne névy, riziko vzniku melanómu

Congenital, acquired dysplastic and risk melanocytic naevi
Pigmented naevi are benign skin lesions, arising from deposited multiplying and melanocytic transformation, mainly in the basal layer of epidermis, or in dermo-epidermal junction, or in dermis. Large and giant congenital naevi represent difficult decision for physician and parents as well, in consideration of their malignant potential (4 – 6 % risk of melanoma developing). Dysplastic naevi in clinical appearance often imitate initial melanoma. Risk of arising melanoma directly in melanocytic naevus is however low. It is not necessary to remove preventively clinically settled naevi, because melanoma can often appears on the healthy skin, where before no naevus was. Beneficial for patient is disclaimer about clinical appearance of initial melanoma, instruction about self-examination of skin surface and necessity to visit dermatologist, when the naevus is changing.
Key words: congenital, acquired, atypical melanocytic naevi, risk of melanoma development
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Piešťany
doc. MUDr. Martina Vašáková, PhD.
Ústav fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Piešťany
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, FZaS, Trnavská univerzita, Trnava
MUDr. Alena Tuchyňová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Sine syndróm pri systémovom lupus erythematosus (klinický a laboratórny)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Stredoeurópske stretnutie záchranárov v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.