Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
predseda Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoloočnosti SLS
Potvrdenie významu a zmyslu kampane Európsky deň melanómu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.
Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava
Prevencia hepatitídy A a B v súvislosti s cestovaním do zahraničia
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Diagnostika akútnej pankreatitídy
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OUSA, Bratislava
Vieme dobre liečiť astmu? (Prečo astmatici exacerbujú)
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
Endokrinné formy hypertenzie
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Táňa Novotná, MUDr. Igor Páv, MUDr. Daniel Malík, MUDr. Barbora Desatová, PhD.
Gastroenterologická klinika SZU a UNB, UN sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Účinnosť a tolerancia roztoku pikosíranu sodného s citrátom horečnatým v príprave pred kolonoskopiou
Dôkladná príprava kolorekta je nutnou podmienkou pankolonoskopie. Ideálny prípravok na vyčistenie čreva pred endoskopiou by mal spĺňať požiadavku dostatočnej tolerancie pacientom a nemal by vyvolávať vedľajšie účinky. Dostatočná príprava kolorekta umožňuje neprehliadnutie signifikantných lézií alebo prominencií a minimalizuje potrebu opakovania kolonoskopie. Ciele: 1. Zistiť toleranciu orálneho prípravku Picoprep®, používaného na ortográdnu prípravu kolorekta pred kolonoskopickým vyšetrením, pacientmi z hľadiska výskytu vedľajších a nežiaducich účinkov. 2. Zistiť efektivitu tohto prípravku hodnotenú endoskopistami z hľadiska dosiahnutia optimálneho vyčistenia čreva. Metódy: Tridsať po sebe nasledujúcich pacientov bolo pripravovaných na kolonoskopiu preparátom Picoprep®. Každý pacient vyhodnotil formou dotazníka toleranciu svojej prípravy a prípadné nežiaduce účinky. Endoskopisti zaniesli do protokolu vyšetrenia okrem veku, pohlavia a indikácie kolonoskopie aj stupeň dosiahnutej úrovne vyčistenia kolorekta podľa jednoduchej trojstupňovej škály. Výsledky: V skupine pacientov pripravovaných preparátom Picoprep® významne prevažovali hospitalizovaní pacienti (20 : 10) a ženy (19 : 11). Priemerný vek pacientov bol 51 rokov, vekové rozpätie 29 – 81 rokov. Počas prípravy udával bolesti brucha 1 pacient a výborný efekt prípravy bol dosiahnutý u 19 pacientov. Záver: Preprát Picoprep® bol v príprave pacientov na kolonoskopiu veľmi dobre tolerovaný a mal veľmi dobrú čistiacu kapacitu kolorekta.
Kľúčové slová: kolonoskopia, orálna príprava čreva, pikosíran sodný, citrát horečnatý

Efficacy and tolerability of sodium picosulphate with magnesium citrate solution for bowel preparation before colonoscopy
Background: An effective bowel preparation is necessary to achieve a thorough colonoscopic examination. Ideally a bowel preparation should be convenient to take, well tolerated by the patient and produce few side effects. The results should be effective enough to avoid missing significant lesions and to minimize repeat examinations. Aims: 1. To determine tolerability of the oral formulation – Picoprep® – used in orthograde preparation of colon before endoscopic examination according to patients satisfaction with their bowel preparation and occurrence of side effects. 2. To determine the quality of bowel preparation and cleansing efficacy of this oral formulation from endoscopists point of view. Methods: 30 consecutive patients were prepared for colonoscopy by Picoprep®. Every patient assessed the tolerability and side effects of formulation by method of questionnaire. The quality of bowel preparation using the simple grading system was measured protocollary by endoscopists also with the patients’ age, gender and indication for colonoscopy. Results: In this set of patients dominated hospitalized patients (20:10) and male gender (19:11). The average age was 51years with age range of 29 – 81 years. Abdominal pain only in one of patients occurred and in 19 of patients was the excellent preparation achieved. Conclusion: Picoprep® was very good tolerated by patients with very good cleansing efficacy in bowel preparation before colonoscopy.
Key words: colonoscopy, oral bowel preparations, sodium picosulphate, magnesium citrate
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Zuzana Melníková, MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Drobné úrazy v ambulancii praktického lekára
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Vrodené, získané, dysplastické a rizikové melanocytárne névy
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Piešťany
doc. MUDr. Martina Vašáková, PhD.
Ústav fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Piešťany
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, FZaS, Trnavská univerzita, Trnava
MUDr. Alena Tuchyňová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Sine syndróm pri systémovom lupus erythematosus (klinický a laboratórny)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Stredoeurópske stretnutie záchranárov v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.