Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
predseda Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoloočnosti SLS
Potvrdenie významu a zmyslu kampane Európsky deň melanómu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.
Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava
Prevencia hepatitídy A a B v súvislosti s cestovaním do zahraničia
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Gastroentero-hepatologické centrum Thalion, Bratislava
Diagnostika akútnej pankreatitídy
Akútna pankreatitída je choroba charakterizovaná signifikantnou morbiditou a mortalitou. U pacientov s podozrením na akútnu pankreatitídu je potrebné starostlivo odobrať anamnézu u každého, ďalej je potrebné sa zamerať na liekovú anamnézu a nezabudnúť urobiť fyzikálne vyšetrenie. Etiológia akútnej pankreatitídy môže mať rozhodujúci dosah na výber liečby, podobne ako aj na určenie závažnosti a mala by byť preto určená promptne a presne. Diagnóza akútnej pankreatitídy sa stanovuje, ak sú prítomné aspoň dve z uvedených troch kritérií: 1) akútna bolesť brucha s citlivosťou lokalizovaná v hornej časti brucha; 2) elevácia pankreatických enzýmov v krvi, moči alebo ascitickej tekutine; 3) prítomnosť abnormálneho obrazu na pankrease pri zobrazovacích vyšetreniach, ktorý býva prítomný pri akútnej pankreatitíde.
Kľúčové slová: akútna pankreatitída, diagnóza, lipázy, ultrasonografia, počítačová tomografia

Diagnosis of acute pancreatitis
Acute pancreatitis is a disease characterized by significant morbidity and mortality. It is essential to interview all patients, take their medical histories and perform a physical examination. The etiology of acute pancreatitis may have a crucial impact on treatment policy as well as the severity assesment and it should be determined promptly and accurately. Acute pancreatitis should be diagnosed if the patient presents with at least two of the following three criteria: 1) acute abdominal pain and tenderness in the upper abdomen; 2) elevated levels of pancreatic enzymes in blood, urine or ascitic fluid; 3) the presence of abnormal imaging findings in the pancreas that are associated with acute pancreatitis.
Key words: acute pancreatitis, diagnosis, lipase, ultrasound, computed tomography
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OUSA, Bratislava
Vieme dobre liečiť astmu? (Prečo astmatici exacerbujú)
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
Endokrinné formy hypertenzie
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Táňa Novotná, MUDr. Igor Páv, MUDr. Daniel Malík, MUDr. Barbora Desatová, PhD.
Gastroenterologická klinika SZU a UNB, UN sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Účinnosť a tolerancia roztoku pikosíranu sodného s citrátom horečnatým v príprave pred kolonoskopiou
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Zuzana Melníková, MUDr. Boris Šteňo, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Drobné úrazy v ambulancii praktického lekára
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Vrodené, získané, dysplastické a rizikové melanocytárne névy
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Piešťany
doc. MUDr. Martina Vašáková, PhD.
Ústav fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita Cyrila a Metoda, Piešťany
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, FZaS, Trnavská univerzita, Trnava
MUDr. Alena Tuchyňová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Sine syndróm pri systémovom lupus erythematosus (klinický a laboratórny)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Stredoeurópske stretnutie záchranárov v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.