Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Artériová hypertenzia – jednoduchý fenomén so zložitým pozadím
SUPLEMENT
MUDr. Viera Smetanová, PhD.
Katedra vnútorného lekárstva SZU, Bratislava
Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika LF UK, Bratislava
Patofyziológia a farmakoterapia hypertenzného srdca
MUDr. Katarína Beňová, PhD., MUDr. Rudolf Novotný, PhD.
Interná klinika II., Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Hypertenzia v gravidite
MUDr. Emília Pastrnáková
IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Primárny hyperaldosteronizmus na pozadí artériovej hypertenzie
Podľa zistení z posledných rokov je primárny hyperaldosteronizmus (PH) najčastejšou príčinou nielen endokrinnej, ale i celkovo sekundárnej artériovej hypertenzie. Jeho prevalencia medzi neselektovanými hypertonikmi kolíše v rôznych prácach medzi 1 – 10 %, ale pri stredne ťažkej a ťažkej hypertenzii tento podiel stúpa až na 15 %. Artériová hypertenzia je prítomná až u 100 % PH, pričom je stredne ťažká až ťažká a môže byť rezistentná na kombinovanú liečbu. PH je potenciálne vyliečiteľnou príčinou hypertenzie. V auguste 2008 zhrnula aktuálne poznatky Európska endokrinologická spoločnosť spolu s Európskou hypertenziologickou spoločnosťou a ďalšími spoločnosťami do Odporúčaní pre vyhľadávanie, diagnostiku a liečbu chorých s primárnym hyperaldosteronizmom (1).
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Meranie tlaku krvi pri fibrilácii predsiení
created by © zooom.sk s.r.o.