Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Artériová hypertenzia – jednoduchý fenomén so zložitým pozadím
SUPLEMENT
MUDr. Viera Smetanová, PhD.
Katedra vnútorného lekárstva SZU, Bratislava
Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika LF UK, Bratislava
Patofyziológia a farmakoterapia hypertenzného srdca
MUDr. Katarína Beňová, PhD., MUDr. Rudolf Novotný, PhD.
Interná klinika II., Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Hypertenzia v gravidite
Hypertenzia v gravidite predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich komplikácií gravidity a tvorí podstatnú príčinu materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity a mortality. Komplikuje asi 10 % gravidít a zahŕňa široké spektrum nozologických jednotiek rôznej etiológie, priebehu a prognózy.
MUDr. Emília Pastrnáková
IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Primárny hyperaldosteronizmus na pozadí artériovej hypertenzie
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Meranie tlaku krvi pri fibrilácii predsiení
created by © zooom.sk s.r.o.