Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Artériová hypertenzia – jednoduchý fenomén so zložitým pozadím
SUPLEMENT
MUDr. Viera Smetanová, PhD.
Katedra vnútorného lekárstva SZU, Bratislava
Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika LF UK, Bratislava
Patofyziológia a farmakoterapia hypertenzného srdca
Hypertenzia je najvýznamnejší rizikový faktor incidencie negatívnych kardiovaskulárnych udalostí. Pokiaľ však vznikne poškodenie orgánov, dochádza ku vzniku negatívnych alterácií periférnych tkanív takého charakteru, ktoré síce samy o sebe nie sú pre pacienta mutilujúce alebo limitujúce kvalitu jeho života, ale riziko vzniku morbidity a mortality je v ich prítomnosti podstatne vyššie ako následkom samotného zvýšenia tlaku. Medzi takéto orgánové alterácie patrí napr. endotelová dysfunkcia, mikroalbuminúria alebo hypertrofia srdca a médie cievnej steny, pričom práve hypertrofia ľavej komory (HĽK) a jej farmakologické ovplyvnenie patrí vyše polstoročie k najpertraktovanejším problémom kardiológie.
MUDr. Katarína Beňová, PhD., MUDr. Rudolf Novotný, PhD.
Interná klinika II., Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Hypertenzia v gravidite
MUDr. Emília Pastrnáková
IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Primárny hyperaldosteronizmus na pozadí artériovej hypertenzie
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Meranie tlaku krvi pri fibrilácii predsiení
created by © zooom.sk s.r.o.