Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Artériová hypertenzia – jednoduchý fenomén so zložitým pozadím
SUPLEMENT
MUDr. Viera Smetanová, PhD.
Katedra vnútorného lekárstva SZU, Bratislava
Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu
Artériová hypertezia je rezistentná (refraktérna) na liečbu, ak liečba, ktorá zahŕňa komplex opatrení liečebnej zmeny životného štýlu a medikamentózna liečba najmenej trojkombináciou antihypertenzívnych farmák (vrátane diuretika) v dostatočnej (adekvátnej) dávke nevedú k dosiahnutiu cieľových hodnôt systolického a diastolického krvného tlaku.
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika LF UK, Bratislava
Patofyziológia a farmakoterapia hypertenzného srdca
MUDr. Katarína Beňová, PhD., MUDr. Rudolf Novotný, PhD.
Interná klinika II., Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Hypertenzia v gravidite
MUDr. Emília Pastrnáková
IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Primárny hyperaldosteronizmus na pozadí artériovej hypertenzie
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Meranie tlaku krvi pri fibrilácii predsiení
created by © zooom.sk s.r.o.