Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová
členka redakčnej rady časopisu VASKULÁNA MEDICÍNA
Spoločnými silami zlepšiť informovanosť a úroveň poznatkov o cievnych ochoreniach
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
Prvá privátna prax, Piešťany
Kvalita primárnej starostlivosti v Európe (QALICOPC – Projekt EÚ)
Poskytovanie kvalitnej a efektívnej primárnej zdravotnej starostlivosti je už dlhšiu dobu predmetom záujmu zainteresovaných inštitúcií vo väčšine krajín Európy. Slovensko nie je v tomto smere výnimkou. Primárna starostlivosť je u nás už tradične poskytovaná praktickými lekármi pre dospelých a praktickými lekármi pre deti a dorast, kým vo väčšine európskych krajín ju poskytujú všeobecní praktici (General practitioners) alebo rodinní lekári (Family doctors). Odhliadnuc od tejto skutočnosti existujú isté spoločné problémy primárnej starostlivosti v celej Európe, pričom snaha o jej kvalitu, rovnoprávnosť v dostupnosti a efektívne využitie vložených finančných zdrojov patrí medzi tie najvýznamnejšie. Práve tejto problematike sa venuje projekt Európskej únie QALICOPC.
Kľúčové slová: primárna zdravotná starostlivosť, kvalita, rovnoprávnosť v dostupnosti, cena, efektívnosť, projekt QALICOPC.

Quality of primary health care in Europe (QALICOPC – EU Project)
One of the important subjects of interest of health care institutions in Europe is the Primary health care quality and effectiveness. Slovak republic is not an exception in this content. While in most European countries the Primary health care is provided by General practitioners or Family doctors, in Slovakia it is traditionally divided to two types of doctors: „Practitioners for adults“ and „Practitioners for children and adolescents“. Irrespective of the mentioned differences, there are certain common problems for Primary health care all over the Europe. Desire for quality, equal access and cost-effectiveness belongs to the most important. The EU project QALICOPC, introduced here, is focused on the mentioned topics.
Key words: primary health care, quality, equal access, cost, effectiveness, QALICOPC project.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c.
Slovenský tropický Inštitút, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Superrezistentné baktérie: sme v preantibiotickej alebo v postantibiotickej ére?
MUDr. Anton Dlesk, doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Chronoterapia v liečbe hypertenzie
MUDr. Anna Vachulová, PhD., MUDr. Mgr. Zuzana Lovásová, MUDr. Martina Kováčová, MUDr. Kristína Letková
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Farmakoterapia stabilnej angíny pektoris – aktuálny prehľad
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Katarína Cáriková
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach, MUDr. Monika Jarčušková2
I. klinika detí a dorastu DFN a LF UPJŠ v Košiciach
Ceftibutén v klinickej praxi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Karina Pribišová
Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Ružinov
Možnosti využitia neuropsychologickej diagnostiky a rehabilitácie v praxi všeobecného lekára
MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MUDr. Petr Běhounek, doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MUDr. Viktor Eret
Urologická klinika FN a LF UK v Plzni
Benigní hyperplazie prostaty, diagnostika a současná farmakologická léčba
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok, MUDr. Vladimír Cupaník
GPN Bratislava
Súčasný pohľad na formy a možnosti antikoncepcie
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Marko, MPH
Ambulancia VLD, Kežmarok
31. jesenný kongres SSVPL SLS, Žilina 2010
MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Ambulancia VLD, Bratislava
XXXI. výročná konferencia SSVPL SLS, Bojnice 2010
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Juraj Pecena
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svätý Peter
V starostlivosti o hypertonikov majú najväčšiu zodpovednosť všeobecní lekári
VýŽIVOVÉ DOPLNKY
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, s. r. o., Bratislava
Imunoglukán – imunomodulátor prírodného pôvodu so širokou možnosťou využitia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
red
Prehľad – články publikované v časopise Via practica v roku 2010 (7. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.