Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, vedúci Katedry pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
Rok pľúc 2010 upozornil na alarmujúci problém respiračných ochorení
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Martin Janičko, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Božena Nováková, prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.
3. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
Hypolipidemická liečba u pacientov s nealkoholovou steatózou pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Martinská fakultná nemocnica, Martin
Recidivujúce infekcie dolných dýchacích ciest: aké sú možnosti antibiotickej liečby?
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc – najnovšie poznatky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Kamil Koleják, PhD.
Neurochirurgická klinika FN Nitra, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
prof. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ, Košice
Chirurgická liečba osteoporotických zlomenín tiel stavcov vertebroplastikou a kyfoplastikou
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
Urologická klinika LF UPJŠ, Košice
Renálna kolika v praxi všeobecného lekára
doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
Laboratórium molekulárnej biológie Gendiagnostica s.r.o., Bratislava
Diagnostika a terapia urogenitálnych chlamydióz u žien
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov, Bratislava
Svalové kŕče v praxi všeobecného lekára
Svalový kŕč je náhla mimovôľová a bolestivá kontrakcia svalu. Primárne (idiopatické) svalové kŕče, bez známej príčiny, sa vyskytujú u zdravých jedincov. Veľmi časté sú najmä u starších osôb a tehotných žien. Vznikajú najmä v noci ako nočné kŕče svalov dolných končatín. Sekundárne svalové kŕče sú zriedkavejšie. Spôsobujú ich viaceré rôzne príčiny: 1. Celkové ochorenia – diabetes mellitus, hypotyreóza, cirhóza, poruchy elektrolytov, renálna insuficiencia, atď. 2. Neurogénne ochorenia – radikulopatie, polyneuropatie, amyotrofická laterálna skleróza, spinálne amytrofie. 3. Svalové ochorenia – dystrofinopatie, metabolické myopatie, neuromyotónia, atď. 4. Liekmi a toxínmi indukované svalové kŕče – statíny, fibráty, diuretiká, alkohol, atď. Prvým krokom v diagnostike svalových kŕčov je odlíšenie, či ide o primárne alebo sekundárne kŕče. Liečba primárnych svalových kŕčov je symptomatická (antiepileptiká, magnézium, cvičenie, strečing). Pri sekundárnych svalových kŕčoch je rozhodujúca kauzálna, resp. patogenetická liečba základného ochorenia. V článku je uvedený prehľad o klinických prejavoch, patogenéze, diagnostike a liečbe svalových kŕčov.
Kľúčové slová: sval, primárne kŕče, sekundárne kŕče, patogenéza, diagnostika, liečba

Muscle cramps in general practice
Muscle cramp is a sudden involuntary and painful shortening of muscle. Primary (or idiopathic) muscle cramps, without known cause, occur normally in healthy persons. They are very frequent especially in elderly and pregnant women, presenting usually at night as nocturnal leg cramps. Secondary muscle cramps are not so frequent. They are caused by multiple divers causes: 1. Systemic disorders – diabetes, hypothyroidism, cirrhosis, electrolyte disturbances, uremia, etc. 2. Neurogenic disorders – radiculopathies, polyneuropathies, motor neuron disease, spinal amyotrophies. 3. Muscle disorders – dystrophinopathies, metabolic myopathies, neuromyotonia, etc. 4. Drug and toxin induced cramps – statins, fibrates, diuretics, ethanol, etc. The first diagnostic step in a patient with muscle cramp is to find out if the cramps are of primary or secondary origin. Treatment of primary muscle cramps is empiric (antiepileptics, magnesium, stretching exercises). In patients with secondary muscle cramps the pathogenic therapy of underlying disease is of crucial importance. This paper covers the clinical presentation, pathogenesis, diagnosis and treatment of muscle cramps.
Key words: muscle, primary cramps, secondary cramps, pathogenesis, diagnosis, treatment
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Sine syndróm pri systémovej skleróze
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Peter Jackuliak, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické centrum, NEDÚ n.o, Ľubochňa
Význam suplementácie kalcia a vitamínu D v liečbe osteoporózy – výsledky multicentrickej prospektívnej štúdie
ODBORNÉ PODUJATIA
redakcia Solen
Podujatia pre všeobecných a interných lekárov v roku 2011
ZÁVEREčNÉ SLOVO K TÉME ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk), členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
AtheroEDUC 2009 – 2010, projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Potrebná je kultivovaná diskusia, bez zavádzania, prekrúcania a neprávd
MUDr. Ivan Palúch
Všeobecná a interná ambulancia, Kremnica
Odlišné etické a lekárske názory a aktivity neznamenajú ani tmárstvo ani aroganciu
created by © zooom.sk s.r.o.